Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

09 september 2009

Dag van de duurzaamheid

De bijzondere dag, 9-9-9, wordt gewijd aan:
- het schoonbidden van de Rijn
- de introductie van iTunes 9
en de Dag van de Duurzaamheid. Geïnspireerd door Innovatie vanuit de polder vraag ik je aandacht voor collectieve innovatie, door Syntens beschreven als 'brancheoverschrijdende innovaties en beter nog transsectorale innovaties'. In Innovatie uit de polder wordt collectieve innovatie gedefinieerd als: het onder regie samenbrengen van een veelvoud aan publieke en private partijen om ideeën te genereren en deze zo op elkaar af te stemmen dat complementaire oplossingen worden ontwikkeld, geïntegreerd en ingevoerd die daadwerkelijk zorgen voor een afname of het verdwijnen van de collectieve problemen, zoals die rond energievoorziening, milieuvervuilding, files en leefbare ruimte. Wubbo Ockels laat in onderstaand filmpje enkele praktische toepassingen zien.

En dat regisseren, samenbrengen van ideeën rond het thema duurzaamheid is exact de agenda voor vandaag.

Hoogleraar Innovatiemanagement Guus Berkhout wordt in het Innovatie.. boek aangehaald: "Je moet zeggen: ik ga een propositie maken. Kijk jongens, dit is Nederland. Zo ziet het er nu uit. Dat zijn de grote vraagstukken waarvoor we staan. Wij willen dat we over vier jaar of over acht jaar, het is maar naar welke tijdshorizon je kijkt, de grote probleemdossiers in ons land voor elkaar hebben. En we denken dat de oplossingen aan de volgende criteria moeten voldoen. Kom nu maar op met je voorstellen. Dan maak je gebruik van sociale netwerken, van de wisdom of the crowd." Terecht vervolgen de auteurs: Die publieke betrokkenheid is essentieel bij collectieve innovatie. Je krijgt bij een heldere propositie zinvolle inhoudelijke terugkoppeling van burgers, maatschappelijke instellingen, belangengroeperingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Dan kun je peilen of probleem en ambitie worden gedeeld en of men bereid is aan de realisatie mee te werken.

Labels: , , ,

03 augustus 2009

Dooyeweerd geherwaardeerd in 2009

Adri Platje presenteerde op de Project management Parade 2009 zijn zoektocht Van project management naar project based leadership. Voor het inbedden van projectmatig werken in een raamwerk baseerde Platje zich op de algemene systeemtheorie The Skeleton of Science (Kenneth E. Boulding, 2004) en De Wijsbegeerte der wetsidee van Herman Dooyeweerd.

Ik kende Dooyeweerd (1894-1977) of diens filosofische werken nog niet en was verrast door de verbindingen naar 'kosmische religiositeit' in een projectmanagement presentatie. Bijbelgedeelten als Jesaja 40 en Job 37 doemden direct op, en daarmee zat ik - na deze zomer eindelijk via de bibliotheek Kalsbeeks proeve van een christelijke filosofie De wijsbegeerte der Wetsidee bemachtigd te hebben - in één van de principes van Dooyeweerds ideeën van de werkelijkheid: er zit altijd een religieuze component in.

Sterker: juist een religieus grondmotief vormt de basis voor denken en handelen in de werkelijkheid van het hier en nu. Dooyeweerd maakt een helder onderscheid tussen een dergelijke geloofsaanname (grondslag voor de beschouwing van de werkelijkheid) en theologie (eenmaal gevangen binnen een denkraamwerk jouw ideeëen over God beschrijven, maar daarin altijd beperkt zijn omdat je als schepsel niet volledig je Schepper zult kennen, exact waarop bijvoorbeeld Job door God wordt aangesproken).

Dooyeweerd stelt dat de kosmos door God geschapen is. God is daarvan zelf geen onderdeel maar geeft de onderscheiden wetten voor alle aspecten daarin. En dat is een radicaal ander vertrekpunt dan John Locke (Rede), René Descartes (cogito, ergo sum) of Immanuel Kant (Venunft). Verder stelt Dooyeweerd dat het 'archimedisch punt' waarop de denkconstructies van de Verlichting en andere wereldbeschouwingen gebaseerd zijn, is de aanname van de autonomie van de mens en diens rede (auto nomos). Elke levensbeschouwing is gebaseerd op een 'religieus grondmotief', ook al wordt dat ontkend. Zijn eigen religieus grondmotief was christelijk en dus staan de natuurwetten en overtuigingen van algemene genade van God voor de mensheid en specifieke genade voor elk zondig mens centraal.

De werkelijkheid (kosmos) kan in ken-gebieden, kringen, 'wetskringen' of 'modale aspecten van de werkelijkheid' verdeeld worden. Binnen elk gebied gelden eigen wetten. Deze kringen of modale aspecten kennen een duidelijke rangschikking. Binnen een wetskring is een entiteit als subject gebonden aan de wetten die voor die kring gelden. In een 'hogere wetskring' kan een entiteit ook een rol spelen, niet als subject, maar als object.

De 15 aspecten of wetskringen waarin Dooyeweerd de werkelijkheid onderscheidde zijn:
1 getalsmatig
2 ruimtelijk
3 beweging
4 fysisch
5 biotisch
6 psychisch
7 analytisch
8 historisch
9 taal
10 sociaal
11 economisch
12 esthetisch
13 juridisch
14 ethisch
15 pistisch
Toetsing van een willekeurige entiteit aan dit model is de proeve van deze filosofie. Zoals ook Kalsbeek beschrijft, is daarmee tevens toetsing van theologische en andere wetenschappelijke ideeën mogelijk. Veel pogingen om bijvoorbeeld het ervaren dilemma tussen wetenschap en godsdienst, schepping of evolutie, de verschillen en overeenkomsten tussen mens en dier vanuit een andere filosofie te beschrijven of te verbinden, blijken doodlopend.

Kalsbeek schreef in 1970: "Zo is mijn overtuiging, dat aan de wijsbegeerte van Dooyeweerd nog een grote werking in de breedte en in de diepte te wachten staat. Zij zal daarbij zelf allicht niet onveranderd blijven." OK, zijn ideeën werken door in het CDA en de ChristenUnie. Het kabinet Balkenende IV is daarom wel eens een 'Dooyeweerd-kabinet' genoemd vanwege de deelname van collega VU corifeën Balkenende, Rouvoet en Donner. Aan lesgeven vanuit, schrijven binnen de kaders van, maar vervolgens roepen dat je geen aanhanger bent van Dooyeweerd, zoals schrijver, filosoof en theoloog Willem Ouweneel in 2000 deed, heb je minder. Als er reden is de filosofie te veranderen, weerleggen, is er alle ruimte voor, maar dan graag wel in combinatie met een vollediger en krachtiger alternatief.

Tot dat moment lijkt me meer dan voldoende ruimte zitten om bijvoorbeeld een vakgebied als projectmanagement te toetsen aan alle 15 aspecten en niet bijvoorbeeld aan alleen een economisch aspect. Of om te expliciteren dat het pistische aspect alleen volledig tot z'n recht komt in samenhang met de voorgaande 14.

Sinds kort is het driedelige origineel van de Wijsbegeerte der Wetsidee (1935-'36) gedigitaliseerd.

Labels: , ,

25 januari 2009

Is vreedzaam samenleven een valse boodschap?

Joodse en in Israël woonachtige Arabieren die als kunstenaars en 'intellectuelen' gekenmerkt worden, protesteerden onlangs tegen de voorgenomen Israëlische inzending voor het komende Eurovisie Songfestival, zo berichtte de Volkskrant 17 januari 2009. Om, terwijl de bommen en granaten neerdalen op Gaza, voornemens te zijn de populaire Israëlische zangeres Achinoam Nini (in het buitenland beter bekend als Noa, ik heb vaak over haar muziek en concerten geblogd) en de christelijke Arabische zangeres Mira Awad als duo af te vaardigen, is een 'valse boodschap'. In Israël is een jarenlange scheiding tussen vaak 'intellectueel links', dat juist een gematigde, op vreedzame samenleving van joden en arabieren gerichte groep, waarbij bijvoorbeeld ook de beweging Vrede Nu hoort, en de haviken op rechts die in extremo voor een Groot-Israël van Nijl tot Eufraat opgaat en eigenlijk zelf de Arabieren de zee in wil drijven (zoals veel Arabieren de joden de zee in willen hebben).

Nu is de samenwerking tussen Noa en Mira Awad geen '2009' fenomeen, maar heeft z'n basis in de 2e Intifada. De Beatles cover We Can Work It Out werd voor Noa's Now album uit 2002 opgenomen.

Samen zongen Noa en Mira Awad in 2008 het liedje ook bij de feesten voor het 60-jarig bestaan van de staat IsraËl in Parijs.

En als je zo sterk in de kracht van vrede gelooft, mag je dat toch uitdragen? Wat mij betreft graag zelfs. Het propageren van een transsexuele levensstijl (Israëls inzending Dana International uit 1998) is discutabeler.

Geloof is niet eenvoudig. Als geloofsgenoten geraakt worden, gelukkig is materiële schade aan een kerkgebouw in Gaza minder erg, grijpt dat aan. Ik weet ook dat je met oorlog, haat zaaien en dergelijke geen vrede bereikt.

Noa zelf was zaterdag 24 januari terug in de Volkskrant, omdat ze in een open brief aan de Palestijnen die gepubliceerd is in de grootste Israëlische krant Yedioth Ahronot had geschreven:
"Ik kan alleen maar wensen voor jullie dat Israël het karwei afmaakt waarvan we allemaal weten dat het moet gebeuren. En dat jullie eindelijk worden verlost van dit kanker, dit virus, dit monster dat fanatisme heet, en vandaag luistert naar de naam Hamas."
Het Hebreeuwse Shalom is ook niet de afwezigheid van oorlog. Vrede zit van binnen!

Labels: , ,

24 december 2008

1% club brengt ontwikkelingshulp dichtbij

Kerst en anders de goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn vaak aanleiding te overwegen goede doelen te (gaan) steunen of ruimhartiger te zijn. Hopelijk gebeurt dat uit vrije wil en weloverwogen en niet om je geweten te sussen. Om (ontwikkelings)hulp nog dichterbij te brengen, is de 1% club gelanceerd.


Want ondanks de krediet-, financiële of economische crisis waarin we zijn beland (en o, wat slurpen we alle nieuwsberichten daarover op), leven we nog steeds in rijkdom. En andere wereldburgers?
* Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft van minder dan 1 euro per dag.
* Bijna 1 miljard mensen gaan elke dag met honger naar bed; hiervan is 300 miljoen kind.
* Meer dan 1 miljard mensen heeft geen toegang tot schoon drinkwater.
* Een vrouw op het Afrikaanse continent heeft een kans van 1 op 16 om te sterven tijdens de zwangerschap of de bevalling. In Nederland is dat 1 op 3.500.

Wat is er bijzonder aan de 1%club?

Op de 1% club website kies jij de ontwikkelingsprojecten die volgens jou het beste bijdragen aan armoede bestrijding. Je 1% komt direct bij het door jou gekozen project terecht. Elk project heeft een eigen pagina met projectinformatie, een weblog, foto’s en filmpjes zodat je zelf kan volgen wat er met je geld gebeurt. De Volkskrant vatte het samen als Ontwikkelingshulp 2.0: social networking en liefdadigheid ontmoeten elkaar.

De 1% club wil deze kleinschalige, particuliere ontwikkelingsprojecten een platform bieden. Iedereen is welkom om z’n project aan te melden en online te presenteren

Overhead, de strijkstok van goede doelen fondsen
Het geld dat je doneert gaat rechtstreeks naar de projecten. De 1% club houdt slechts 1% service fee in van particulieren en 5% van bedrijven. Dit geld gebruikt de organisatie voor het onderhouden van de website, de administratie en de marketing.

Heb je mijn weblog over verplicht tienden geven of vrijwillige giften gelezen? De 1% verwijst naar voor sommigen wenselijke niveau van ontwikkelingshulp van de Nederlandse overheid (in 2007 0,7%), terwijl anderen juist een verlaging voorstaan. Slotvraag voor deze laatste groep: hoe rechtvaardig je dat?

Labels: , ,

28 augustus 2008

Politieke voorkeuren van christenen

Vandaag komt het congres van de Democratische Partij bijeen om Barack Obama aan te wijzen als kandidaat voor het Amerikaans presidentschap. Waar elke presidentskandidaat in de VS zal aangeven dat hij christen is, oogst lang niet elke kandidaat waardering van zijn/haar Amerikaanse medegelovigen. Parodieën als onderstaande mashup van George Bush en Madonna's Like a Prayer zijn wel tekenend voor bepaalde sentimenten.

Focus On the Family heeft via haar website opgeroepen voor vandaag te bidden voor "regen, zondvloedachtige regen, zo hevig dat paraplu's niet meer helpen. Zo moet God voorkomen dat iemand president wordt die niet strijdt tegen abortus en homohuwelijk."

Na protesten van leden is de zogenaamd humoristisch bedoelde oproep daags na publicatie op 13 augustus van de site verwijderd. Ik kan er de humor niet van inzien. Waar de huidige president George Bush enerzijds christenen om zich heen verzamelt in een gebedsteam, wordt hij door anderen gezien als het vleesgeworden kwaad, niet in de laatste plaats door zijn oorlogen in Irak en Afghanistan.

Rick Warren had 16 augustus zowel Barack als McCain te gast in zijn megakerk, een unicum in de geschiedenis.

McCain gaf bij Warren aan pro-life, dus tegen abortus te zijn. Obama vindt dat een vrouw het recht op een abortus mag hebben. Na een Warren-Barack save sex campagne met een heuse Purpose Driven Condom in 2006 was deze stap voor James Dobson, leider van Focus on the Family, zelfs aanleiding zijn endorsement voor Barack Obama te verruilen voor McCain. Je ziet de spagaat waarin een voorganger als Rick Warren zich heeft geplaatst voor je. Tegen CNN gaf Warren expliciet aan als pastor géén endorsement voor een presidentskandidaat te doen of op te gaan voor presidentieel adviseur. Op CNN en Youtube zijn delen van het interview te zien.

OK, het is hier ook geen geheim dat Jan Peter Balkenende en André praktizerende gelovigen zijn, ook hier haalt christelijke liederen zingend publiek op een partijbijeenkomst het Journaal, maar de tijd van publieke endorsements van geestelijk leiders voor een bepaalde politieke partij liggen achter ons. Op een Flevo Festival dingen de jongerenbewegingen van de ChristenUnie en CDA natuurlijk om de aandacht van de jeugdige bezoekers en komen christelijke politici langs voor een toespraak of vragenuurtje, maar verder gaat het (gelukkig) niet.

Tenslotte een interessant betoog van Paul Vanderbroeck op 19 augustus 2008 in de Volkskrant: Christendom is grondslag van democratie.

Labels: ,

22 augustus 2008

Deze week draaide om p-woorden

Na verjaardagen en dagjes uit, waar het P-woord (patat, pizza, pasta, pannenkoek) altijd belangrijk is, viel me deze week een aantal 'nieuwe' P-woorden op.

Podiumplaats
We plukken de medailles uit het water, te paard, fiets of met een stick. Waterpolosters, de na genezing van acute leukemie succesvol teruggekeerde 10km zwemmer Van der Weijden zorgden donderdag voor goud, de hockeysters vrijdag. Een schitterende medaillespiegel voor Nederland op de Olympische Spelen van Beijing is het resultaat.

Panorama's langs de snelwegen
Snelwegpanorama's: neologisme voor de laatste restanten fraaie natuurlijk langs onze snelwegen als vergoeilijking voor alle lelijke bedrijventerreinen, zichtlocaties en dergelijke langs dezelfde A-routes?


Pornoknop in Internet Explorer 8
Private browsing, zoals Safari dat al tijden kent komt mogelijk in de versie 8 van Internet Explorer te zitten. Na jarenlang zoveel mogelijk gegevens over surfgedrag vast te leggen en commercieel uit te nutten, ziet Microsoft nu het nut in van een privacy-knop. Ingeschakeld zorgt deze functie voor voorbijgaan aan opslag van gegevens in het cache geheugen of de geschiedenis van de browser, dat in de nieuwsberichten al snel de nickname pornoknop heeft opgeleverd.

Update 29 augustus 2008
: pornoknop in IE8 werkt niet.


Piraterij van U2 muziek
Ditmaal zorgde U2 zanger Bono zelf voor het uitlekken van 4 nummers van het in november te verschijnen nieuwe album. Manager Paul McGuiness reageerde not amused, omdat hij al tijden tekeer gaat tegen de muziekpiraterij rondom 'zijn' U2.

Labels: , , ,

03 juni 2008

Duurzaam leiderschap - people planet prosperity

Bij duurzaamheid denk je al snel aan het milieu. Anastasia Kellerman is pleitbezorgster voor duurzaam leiderschap. In 2006 schreef ze een essay over duurzaam leiderschap bij de overheid, dat door premier Balkenende zelf werd gepromoot in de Tweede Kamer. Na haar studie Duurzaam ondernemen startte ze Sustainability Unlimited, van waaruit de S-factor onder de aandacht wordt gebracht.

In haar boek The S-Factor. A Personal Guide to Sustainable Leadership daagt ze de lezer uit buiten de bekende kaders te denken als het gaat om het effect van je beslissingen op de 3 P's People, Planet en Profit (beter: Prosperity), idealiter onderling in balans. Mens en milieu zijn essentieel voor het maken van winst, ofwel een duurzame, verantwoordelijk met de externe omgeving omgaande organisatie.
"Sustainability is about connecting different worlds; it's about connecting your inside world, as a person and an organisation, with the outside world."
Vanuit de door Kellerman met Robert van den Bergh (Blanchard International) opgerichte 2Lead4Us worden leiders getraind vanuit een 4e P, Person, ofwel de duurzame leider, het effect op de andere 3 P's te bepalen. Daarbij wordt uitgegaan van het bekende model van Head, Heart & Hands. Kenneth Blanchard's model van dienend leiderschap, beschreven in Lead Like Jesus vormt een welkome basis.

Je ziet aspecten als authenticiteit, integriteit, verantwoordelijkheid willen dragen en afleggen, persoonlijk leiderschap als basis voor het leiden van anderen terugkomen. Waardevolle principes en deugden die elke leidinggevende, ongeacht positie, inzet, branche of organisatie zich eigen zou moeten maken.

Labels: , ,

18 mei 2008

De aarde is niet zo plat op Planeet India

Wie in de beschouwing over de opkomst van China en India zich alleen baseert op boeken als De aarde is plat van Thomas L. Friedman, bouwt een bijzonder positief beeld van de - voornamelijk technologische - ontwikkelingen in deze landen op.

Mira Kamdar schetst in haar boek Planeet India - hoe de snelst groeiende democratie de wereld verandert, een completer beeld.
"Tot op zekere hoogte is dit nieuwe India, een van een consumerende klasse die dankzij de revolutie in de informatietechnologie eindelijk het wereldtoneel bestijgt, een bedenksel van de media. Dat India nu internationaal een positief beeld weet uit te stralen, op de televisie en in het bewustzijn van de wereldgemeenschap, is in niet geringe maate een doelbewuste fabricatie. En wel door een deel van het verhaal - namelijk, het verhaal van een rijker, slimmer en machtiger India, een India dat meer op het Westen lijkt - tot het hele verhaal te bestempelen. Het resultaat is een afgestoft en opgepoetst beeld van India waarin geen plaats is voor de minder aantrekkelijke realiteit van het land: endemische armoede, een op hol geslagen HIV/AIDS-epidemie, een rampzalige aftakeling van het milieu, en een instortende stedelijke infrastructuur." (p.117)


Kamdar haalt 2 pagina's verder Anand Mahindra, vice voorzitter en managing director van Mahindra & Mahindra, erbij:
"Mensen landen voor het eerst in Mumbai met de hand een exemplaar van De aarde is plat. Dat hebben ze in het vliegtuig gelezen om zich voor te bereiden op hun reis naar India. Maar dan zien ze tijdens de landing al de sloppenwijken liggen en denken: hé, op welke pagina stond dat dan? Daar heb ik niets over gelezen.' Ik vertel zakenmensen die naar India komen dat in India vooral de mentaliteit is veranderd. De rest volgt."
Deze contrasten mocht ik in april zelf zien in Hyderabad, één van de zeven grootste steden in India.

Sloppen en tenten op de stoep van moderne kantoorgebouwen, speciale economische zones of op begraafplaatsen in het zicht van ommuurde, gloednieuwe appartementencomplexen.

Kamdar schrijft in Planeet India niet alleen over de overweldigende positieve ontwikkelingen in de technologie, media, onderwijs, maar ook over de immense uitdagingen rondom voedselvoorziening, waterhuishouding, infrastructuur van wegen en steden, klimaatveranderingen, verstedelijking, en dergelijke.

De pauw op de omslag van Planeet India staat daarom niet alleen symbool voor pracht en praal, maar ook voor de roep van de pauw die de start van het moessonseizoen aankondigt en veranderingen in het landschap en vruchtbaarheid brengt.

Kamdars zorgen over oprukkende Westerse bedrijven als Wall Mart en Carrefour die traditionele Indiase gewoonten op het gebied van voedselbereiding, arbeidsverhoudingen, en dergelijke zullen bedreigen, deel ik wel. Waarom zouden we overal ter wereld hetzelfde moeten eten en drinken? Is de Amerikaanse droom ook verplicht de onze? Ik kan me diverse protectionistische maatregelen van de Indiase overheid daarom goed voorstellen.

Planeet India is een boek van hoop en vrees, en dat is eerlijker dan alleen de bright side of life te belichten.

Labels: ,

13 mei 2008

Week van de filerijder - 15-23 mei 2008

Nog 2 korte nachtjes slapen (immers om de files te vermijden, staan we steeds vroeger op), en dan begint de Week van de filerijder. De Partij van de filerijder gaat van 15 - 23 mei allerlei verwennerijen, zoals versnaperingen en massages verzorgen op bekende fileplekken.

De start is verrassend niet vandaag, de ergste filedag van de werkweek, maar donderdag op het Nationale File Forum, gepland op exact 7 maanden na de oprichting van nieuwe politieke partij.

Het vooruitzicht in 2020 met z'n allen alleen maar vast te staan in de file, roept nu om oplossingen voor de filecrisis in ons land. Tijdens het Nationaal File Forum wordt actief van gedachten gewisseld of -en zo ja, hoe- er op korte termijn versneld oplossingen voor het verminderen van het fileprobleem gerealiseerd kunnen worden.

Waar kun je de verwenners vinden? Op bekende filetrajecten als de A1, A2, A13, A16 en A27. Grom, zie ik ze nog niet op de A28!

Labels: , ,

20 november 2007

Energieverslindend jacuzzidebat

Vorige week werd de zogenaamde jacuzzimotie (een dankzij Diederik Samson ontstaan neologisme) van de PvdA aangenomen. Niet alleen deze partij, ook minister Cramer van Milieu maakt zich zorgen over het gebrek aan milieubewustzijn in Nederland. Volgens haar is een mentaliteitsverandering nodig. GroenLinks en de SP zien het liefst tuinjacuzzi's en terrasverwarmers verboden worden, maar dat gaat het kabinet te ver. Het jacuzzidebat moet vooral maatschappelijk gevoerd worden. Cramer vindt namelijk dat ze in dit 'lastige maar belangrijke' vraagstuk meer van de samenleving mag verwachten.

Eerder was de combinatie Hummer en P.C. Hooftstraat gewraakt. De gepercipieerde hyperconsumptie is nu de boosdoener. Maar ja, elk aanbod schept z'n eigen vraag. Is het toevallig, dat de zoektocht naar een afbeelding van een jacuzzi als eerste een resultaat op de weblog van Zwitserlevengevoel.nl oplevert? Milieubewust leven vraagt offers, en dat is niet zo aantrekkelijk.

Om de gedachten te verzetten. Ook energieverslindend zijn de jarenlange discussies over:
- de plaatsing van enkele windmolens in Dedemsvaart-Zuid
- de verbreding van A4 en A13
- het al dan niet vol zijn van Nederland
- invoering kilometerheffing
- enz.

Moe van het discussiëren? Neem een warm bad, van mijn part je eigen jacuzzi en kom met frisse ideeëen.

Labels:

29 september 2007

Kabinet pleit voor einde vrouw als lustobject

Niet de normen-en-waarden praat van CDA-premier Jan-Peter Balkenende, niet CU- minister Rouvoet voor Jeugd & Gezin met een nieuw initiatief, maar de PvdA-minister Ronald Plasterk kondigde gisteren een campagne aan om jongemannen ertoe te bewegen vrouwen niet langer als lustobject te zien. Met onder meer een mediacode wil Plasterk geweld tegen vrouwen bestrijden en hun positie bevorderen. Hij is tegen de "huidige seksualisering van de samenleving waarbij meisjes en vrouwen als lustobject worden geportretteerd", aldus zijn emancipatienota.

Eerder dit jaar maakte de Utrechtse afdeling van de ChristenUnie in Utrecht zich nog boos om een 200 vierkante meter grote poster van een vrouw in goudkleurige Hunkemöller bikini langs de Utrechtse Oudegracht. De partij oordeelde dat de vrouw als lustobject werd afgebeeld, en dat zou kwetsend zijn voor vrouwen. Toen vonden andere Utrechtse partijen dat overtrokken en bleef de poster hangen en kijkers trekken.

Plasterk heeft in Catherine Keyl een medestander, zo bleek onlangs bij de aankondiging van het RKK programma Soeterbeeck. Gaat 71 jaar na de 'uitvinding' van het woord lustobject door dominee Van der Spek dan eindelijk een andere tijd aanbreken?

----------------
In de mediaspeler: michelle tumes - Life Is Beautiful (Listen Album Version)
via FoxyTunes

----------------
In de mediaspeler: michelle tumes - Lovely (Center Of My Universe Album Version)
via FoxyTunes

Labels:

24 augustus 2007

Kans op VanAnaarBeter Prijs

In 2006 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat jaarlijks de VanAnaarBeter Prijs ingesteld voor de beste gerealiseerde initiatieven van bedrijven die gericht zijn op het verminderen van files. De juryvoorzitter is oud minister van Verkeer & Waterstaat, Karla Peijs. Naast Peijs bestaat de jury uit Stefan Hulman (Burgemeester Den Helder), Bert van Wee (hoogleraar Transportbeleid en Logistieke Organisatie TU Delft), Jan Zaaijer (voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer – Taxi) en Leen van Dijke (public affairs / maatschappelijk verantwoord ondernemen Volker Wessels). Op 6 november zal minister Camiel Eurlings de prijs uitreiken. Afgelopen vrijdag, 17 augustus sloot de inzending van nominaties.

De organisatie van DeKilometerverzekering.nl is door Verkeer en Waterstaat uitgenodigd om mee te dingen naar de Prijs. Het verzekeringsbedrijf is per 1 augustus gestart met de verkoop van een autoverzekering per kilometer. Deze verzekering maakt automobilisten bewust van hun rijgedrag en beperkt onnodig autogebruik, voorkomt files en is beter voor het milieu.

Labels: ,

18 juni 2007

Europese Grondwet onder vuur

Christenen zijn niet wars van kettingbrieven en complottheorieën en ernstig vertraagde reacties, dat bleek vorige week weer eens na per e-mail de oproep te hebben gekregen op www.petition4him.com m'n naam achter te laten. Aanleiding: "Het voorstel is om de Naam van God weg te laten uit de herziene versie van de Europese Grondwet. Dat is de boodschap die Angela Merkel heeft meegedeeld aan 20 religieuze leiders van Europa. De meningen zijn verdeeld, maar de mening van Christelijk Europa is duidelijk. Hoe kan het zijn dat de Naam van de Schepper van deze wereld, dus ook van Europa, wordt weggelaten uit haar grondwet? Hoe kan het zijn dat er geen plaats is voor Degene die ons voorziet van de Europese welvaart, gezondheid en vrijheid?"

Onderzoek alles, behoud het goede.
De tekst van de huidige versie van de Europese Grondwet die Frankrijk en Nederland per referendum in 2005 naar de prullenmand hebben verwezen, bevat geen verwijzing naar God, maar naar culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa. Dit is een compromis om de verschillen tussen landen als Frankrijk en België die een strikte scheiding tussen kerk en staat nastreven en bijvoorbeeld Polen met een sterk Rooms-Katholieke bevolking.

Angela Merkel is nota bene zelf domineesdochter, en heeft in 2006 na een bezoek aan de paus expliciet aangegeven zelf een voorstander te zijn van de verwijzing naar de joods-christelijke wortels van Europa. Naast het uit z'n verband gerukt 'boodschap van Merkel' bevat het persbericht ook "Merkel had een dergelijke verwijzing naar het christendom graag wel in de grondwet gezien, zei zij, maar er is weinig animo bij de andere Europese regeringen om de onderhandelingen over het wel of niet opnemen ervan te hervatten. Ze zei dat ze wel haar best zou doen om een referentie aan de waarde van religie voor de gemeenschap - een opmerking die staat in het tweede deel van het document - te behouden. ,,Helaas kan ik op niet meer hopen dan dat'', zei Merkel. Religieuze organisaties, en onder meer wijlen paus Johannes Paulus II, probeerden bij EU-leiders een verwijzing naar de Europese christelijke wortels los te peuteren. Polen, Italië en de christen-democratische CDU van Merkel waren ook voorstander van zo'n formulering. Ze werden echter gedwarsboomd door Frankrijk, België en andere landen die meenden dat dat discriminerend zou zijn en strijdig met de scheiding van kerk en staat."

Tot slot een kwartet gewetensvragen
1. Heb je in in juni 2005 in het referendum tegen gestemd vanwege het ontbreken van de naam van God? Zo niet, waarom is het dan nu wel een petitie waard?
2. Als je sowiezo een tegenstander van de Europese Grondwet bent (de meerderheid van de Nederlanders was dat in 2005), waarom maak je je dan druk over het al dan niet voorkomen van de verwijzing naar God in dit document?
3. In hoeverre heb je inmiddels Angela Merkel als vijand opgevat, terwijl ze op dit punt uw medestander is?
4. Heb je het nieuws van Maxime Verhagen Grondwet EU lijkt van tafel al vernomen? Was de rooms-katholieke Verhagen ook een vijand, of al medestander?

Labels: ,

01 juni 2007

Prius vriendelijk voor milieu en belasting

Het Zweedse model, auto aan de stekker, lijkt de volgende doorbraak voor hybride auto's. De zogenaamde plug-in hybrid vehicle (PHEV) technologie biedt automobilisten de mogelijkheid om - bij een dubbele meter - 's nachts tegen laag tarief de accu's voor de electromotor op te laden. Een besparing tot 100 mpg lijkt mogelijk. In afwachting daarvan kun je bij Solar Electrical Vehicles voor $2.000-4.000een speciaal zonnedak bestellen. De zonnecollectoren op je dak leveren 215 wat aan herbruikbare energie. Je zou er met je Toyota Prius 17-29% brandstof mee besparen. Heb je geen Prius, dan zijn de kits ook verkrijgbaar voor de Ford Escape Hybrid en Toyota Rav4 EV.

Leaserijders die voor milieuvriendelijke auto’s, zoals de Toyota Prius, Honda Civic, Citroën C1, Peugeot 107 kopen, krijgen vanaf 2008 tot 40% minder fiscale bijtelling. Dit kan - zonder brandstofkosten - een halvering van de maandelijkse autolasten opleveren. Dat zegt staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager in de Telegraaf.

Labels: , ,

11 april 2007

Tolerant tot de macht loert

Maarten 't Hart steunde uit dierenliefde de Partij voor de Dieren van Marianne Thieme en Nico Koffeman. Dat Thieme en Koffeman lid zijn van de Zevende Dags Adventisten, is geen geheim. Zelf heeft 't Hart ook veel met godsdienst geworsteld, vanuit zijn 'streng gereformeerde' ouderlijk huis, zijn alternatieve bijbelstudies Wie God verlaat heeft niets te vrezen tot en met zijn recente historische roman Psalmenoproer (18 januari zelf uitgelezen).

Maar als 't puntje bij 't paaltje komt, voelt Maarten zich helemaal niet thuis bij Marianne....omdat Marianne gelooft. Kom op, wees eerlijk: bevalt de rol als lijstduwer en heimelijk Groen Links stemmer niet? Trekt de macht en wordt godsdienst gebruikt om je eigen leiders weg te rangeren?

Labels:

17 maart 2007

Baanbrekend werk

NOS is Maurice de Hond zat en stopt met het verwerken van zijn (politieke) peilingen. Wat inmenging in een moordonderzoek al niet kan veroorzaken.

Christina Aguilera bood lichamelijke dienstverlening aan producent Dallas Austin (Boyz II Men) om een album met hem te mogen opnemen. Voor vele jongens een droom, maar voor Austin een no-go.

En zuivelproducent Campina luidt de noodklok voor haar werknemers, als we allemaal de melk zo goedkoop als nu kunnen blijven kopen.

Tenslotte blijkt het domein voor Samen Leven Samen Werken, het motto voor het kabinet Balkenende IV, ordinair gekaapt door CDA Utrecht.

Labels: ,

05 januari 2007

Links met Lauswolt

De Volkskrant had vanmorgen een hele rij gasten opgesomd die al eerder gebruik hebben gemaakt van het landgoed Lauswolt bij Beetsterzwaag aan de 'goudkust van Friesland', van Mick Jagger tot Tina Turner. Helaas ontbrak mijn naam in dat rijtje, hoewel februari 2000 ook al weer bijna 7 jaar geleden is. Toen geen idee van Herman Wijffels, maar Jacolet Terpstra, de communicatiespecialiste van Univé Verzekeringen om de goed afgesloten Y2K projecten te vieren in Friesland. Met collega's naar de sauna ging nog, hoewel zowel de dames als heren een badjas boven een adamstenue prefereerden.

Het zal de eerste en vooralsnog laatste keer zijn geweest dat ik me met een Marie Eclaire heb kunnen ontspannen. Toch: Bilderberg Lauswolt is zeker geen straf!

Labels: ,

03 januari 2007

Formeren en ethiek bedrijven

Er wordt de komende weken, na de start vandaag op een geheime locatie, gewerkt aan het formeren van het kabinet Balkenende 4. De jaren dat je voor een op ChristenUnie (of de voorgangers GPV en RPF) zo ongeveer moest schamen in een klas of collegezaal vol VVD'ers en CDA'ers is voorbij. Toch knaagt het idee dat André Rouvoet met de ChristenUnie straks meeregeert. Is het de macht die lonkt, 'slechts' (regerings)verantwoordelijkheid willen dragen, de gezamenlijke VU-achtergrond van Balkenende, Bos en Rouvoet (o, wat een voer voor complot-denkers) of de luis in de pels van de gevestigde orde zijn. In elk item keert de vraag terug in hoeverre 'ethische' onderwerpen als euthanasie of abortus provocatus breekpunten zijn of blijven.

Alsof ethiek alleen aan christenen is voorbehouden. Tijdens mijn recente vakantie heb ik Jochem Douma's Grondslagen christelijke ethiek gelezen, waarin nota bene verdedigd wordt waarom een eigen christelijke ethiek noodzakelijk is. Geloofwaardigheid richting kiezers, onderhandelen, compromissen sluiten, rechte rug of een draai, het (politieke) leven is een en al ethiek! De Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007 de graadmeter. Met een van de 12 stemwijzers kun je weer lekker reageren op stellingen en keuzes maken!

Labels: ,

24 november 2006

Boulevardpolitiek

De kop Jan Smit in voetsporen Balkenende trok aan. Was Jan Peter eerder dan Jan te zien in z'n C&A onderbroeken? Gaat Jan de politiek in? Oef, gelukkig gaat het om een optreden als co-host in RTL Boulevard Maandag a.s. kun je Jan zien op de stoel van Daphne Bunskoek, die in het buitenland zit.

Voor de liefhebbers: filmpje van Jan en filmpje van JP

Labels: ,

23 november 2006

Onderweg maar niet zwevend

Hoezeer opiniepeilers verder moeten professionaliseren, werd woensdag pijnlijk duidelijk. Zowel de als detective bijklussende Maurice de Hond als TNS-NIPO zaten vele zetels naast de werkelijke uitslag van de 2e Kamerverkiezingen.

Dinsdag in de trein van en naar Den Haag geen kaartcontroleurs gezien, alleen een enquetrice van NSS-Interview voor een steekproef naar gebruikte vervoersbewijzen. Daarbij zal m'n NS Businesscard wel een statitische uitzondering blijven.

Ook anderen zijn onderweg, zoals weer eens een TBS'er. Zweven woensdag over de A28, A12, A1, A30, A20 naar Rotterdam, Barneveld, Houten en Balkbrug lukte moeilijk, al deden sommigen een poging. Kiezers zweefden ook niet langer, maar uitten hun voorkeuren (de Sigmund cartoon woensdag was voorspellend!). Uit wellicht onverwachte hoek kwam de winst voor Wilders, Rouvoet, Marijnissen en even niet bij de 'grote partijen met partijleiders die elk hun best deden een nog grotere mond op te zetten', zoals JP, Bos en Rutte.

Labels: ,

19 november 2006

Wat is jouw uitzicht?

Vanochtend werden we wakker met het IKON radioprogramma De Andere Wereld, dat het nieuws over de toenemende behoefte aan diakonale hulp van bijvoorbeeld de PKN aangreep voor een item. Steeds meer mensen doen een beroep op een Voedselbank. Wouter Bos wil er over 2 jaar een eind aan maken, ogenschijnlijk een mooi vooruitzicht. Praktisch handelen heeft meer waarde, getuige de recente steunbetuigingen.

Want als je uitzicht alleen vandaag is, de eigen straat, vertroebeld wellicht, zoals het patroon op de liftschacht op de grote Sloep in Groningen een aantal jaren tegenover mijn onderkomen, heb je niks aan mooie praatjes.

Wat de diaken van de Apeldoornse PKN deed en doet, is niet alleen geld en voedsel geven, maar uitzicht geven, scherpte brengen in de mogelijkheden voor bijzondere bijstand, uitkeringen, werk en inkomen. Een ander voorbeeld van echt 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' is het Step2Work project van NUON voor 300 werkloze Amsterdammers. Dat geeft uitzicht.

Labels: ,

15 november 2006

Communicatietips voor lijsttrekkers

Een dagje brainstormen bracht communicatiedeskundigen tot geweldige opstekers voor Mark Rutte. Met nog een halve week campagnevoeren te gaan, zou de oplossing voor de achterstand van de VVD zijn een droomhuwelijk. Zoiets regel je inderdaad nog eventjes.

Tja, als je Hyves profiel, verder asfalteren van Nederland, relativeren van peilingen en een frontale aanval op de SP niet helpen, dan toch maar een vrouw. Is Rita Verdonk eigenlijk getrouwd?

Labels:

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker