Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

08 februari 2009

De Koran door mijn christelijke bril

Kader AbdolahImage via WikipediaNa een aantal jaren heb ik onlangs mijn voornemen de Koran nog eens geheel te lezen omgezet in actie. Kader Abdolah's Nederlandse Koran vertaling prikkelde op een aantal punten die ik je niet wil onthouden. De boekbespreking gaat over vorm en vertaling, hier gaat het me om de inhoud.

Zijn Allah en God dezelfde?

Hoewel Mohammad / Allah in de Koran geregeld zelf die verbinding wel legt en er genoeg religieuze leiders zijn die omwille van de dialoog / lieve vrede / multiculturele samenleving stellen dat de God van jood en christen en de Allah van de moslim onderling inwisselbaar zijn, beaam ik dat niet. En waar de God van de joden nog als eerdere openbaring van Allah wordt beschreven in de Koran, ligt dat voor de God van de christenen volstrekt anders.

De Koran ramt bij herhaling er bij de moslim in dat Allah één is en geen Zoon heeft. Hij is niet getrouwd, heeft geen broers of zusters, geen kinderen, laat staan dochters (waarmee de mensen in de omgeving de profeet Mohammad belachelijk maakten). De Koran neemt radicaal afstand van de christelijke leer van Jezus als Zoon van God. Drie-eenheid is geen concept dat je in de Koran tegenkomt: de Heilige Geest als God blijft onbesproken.

Isa (Jezus) is door de engel Gabriël verwekt bij Maria, een geschenk van Allah. Al in de wieg spreekt Isa volgens deze soera:
"Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft me het boek gegeven en mij gekozen als profeet. En Hij heeft mij voor altijd zijn zegen gegeven. Salam zij met mij op de dag waarop ik geboren ben, op de dag waarop ik sterf en op de dag waarop ik weer naar het leven terugkeer."
Naast het tot vogels maken van klei (bron: het apocriefe evangelie van Thomas) mis ik de bijbelse Jezus Christus, de reden voor zijn dood en opstanding, laat staan zijn reddingswerk voor de zondige wereld, het stichten van Zijn gemeente, het claimen de weg, waarheid en het leven te zijn, de enige toegang tot God Zijn Vader te zijn en het duidelijk maken de messias te zijn, op wie de joden hoopten.
In de Engelse Koran Abdullah Yusuf Ali vertaling van soera 4:171 klinkt het dan ook:
"O People of the Book! Commit no excesses in your religion: Nor say of Allah aught but the truth. Christ Jesus the son of Mary was no more than an apostle of Allah, and His Word, which He bestowed on Mary, and a Spirit proceeding from Him: So believe in Allah and His apostles. Say not "Trinity:" desist: It will be better for you: For Allah is One God: Glory be to Him: Far Exalted is He above having a son. To Him belong all things in the heavens and on earth. And enough is Allah as a Disposer of affairs."
Als een Johannes de Doper wordt Jezus in hoofdstuk 109 neergezet die Ahmad aankondigt als boodschapper na hem, een onderbouwing die je ook bij de Mormonen ziet en waarop menig 'valse messias' zich baseert.

Hervertellingen
Waar je in de Koran allerhande mensen uit het Oude Testament / Tenach tegenkomt, bedriegt de schijn. Er is haast geen bijbels gegeven onveranderd!

Zo strikt koning Salomo duivels om de koningin van Scheba te escorteren (p.117 bij Kader Abdolah), wordt het "Ga tot de mier" (Spreuken 6 vers 6) een vlucht van mieren voor Salomo (p.119 bij Kader Abdolah), is de levensloop van Noach, Lot, Abraham, Jozef en Mozes toch echt anders dan in de Bijbel. Jona gaat niet naar Nineve, vlucht alleen voor God. Zijn zekerheid dat God genadig wil zijn voor deze wereldstad, kom je in de Koran niet tegen. De engelen die bij Abraham en Sara op bezoek zijn, eten in de Koran niet mee en melden niet alleen de komst van Izaäk, maar ook die van Jacob.

Waarom Lot zijn dochters aanbiedt in plaats van de engelen aan de erg opdringerige stadsgenoten, vermeldt de Koran niet, waar de Bijbel wel uitleg geeft. Met alle respect, maar ik had na lezing van de Koran de indruk dat er een hoog klok-en-klepel gehalte in zit. Als je dan toch van mening bent, dat de eerder uitgebrachte boeken hun oorsprong hebben in het Boek van den Beginne en nu opgevolgd worden door als het ware een herziene versie, kun je je bronnen toch wel wat respectvoller behandelen? Zeker als in het 62e hoofdstuk bij Abdolah staant:
"Daarom, Mohammad, roep Mij aan en blijf volharden zoals je bevolen is. En volg hun lusten niet maar zeg: 'Ik geloof in elk boek dat Allah gezonden heeft. En mij is bevolen om rechtvaardig te zijn. Allah is onze Schepper en jullie Schepper. Onze daad is van ons en jullie daad is van jullie. Verder is er geen enkele woordenwisseling tussen jullie en ons. Allah zal ons bij elkaar roepen om Zijn oordeel te geven. We keren allemaal terug tot Hem."
Ik kan me de joodse kritiek uit de tijd van Mohammad (kopiëren van wetten, instructies, concepten en verhalen uit de Tenach) wel voorstellen, evenzeer als Mohammads kritiek op de leefwijze van sluwe joodse handelaren die op hun beurt lak hebben aan God en gebod. Kortom: integriteit en vertrouwen stond onder druk, zo lees ik in het 55e hoofdstuk in de Koran vertaling van Abdolah. In het 63e hoofdstuk klinkt ook bijzonder:
"Mohammad! Toen de zoon van Maria als voorbeeld werd genoemd, begon je volk meteen hardop te lachen. Ze zeiden: 'Zijn onze goden nu beter, of hij?' De zoon van Maria was een gewoon mens aan wie Wij een zegening schonken. En Wij hebben hem tot een voorbeeld voor de Israëlieten gemaakt. Hij is een teken van het leven na de dood. Daaraan mogen jullie nooit twijfelen."
Over verzen als deze zou ik graag van gedachten wisselen met een jood en moslim. Ook over deze (p.278 in hoofdstuk 89 bij Abdolah):
"Jezus is voor Allah dezelfde als Adam. God schiep Adam uit aarde en zei: 'Wees!'. En hij werd. En hij was. Laat, als jullie me niet geloven, onze zonen en jullie zonen, onze vrouwen en jullie vrouwen, onszelf en jullie bij elkaar komen. Laten we ons dan tot God richten en Zijn vloek vragen over wie er liegt."
Zo dicht bij de waarheid en toch zo fundamenteel anders!

Over vrouwen en het laatste oordeel
Hoe dubbel ook de onderbouwing van de positie van vrouwen en mannen (hoofdstuk 92 vers 8):
"De mannen zijn boven de vrouwen gesteld, want God heeft de een boven de ander verkozen, en omdat ze over hun vermogen beschikken..."
gevolgd door de gerechtvaardigde tuchtiging:
"De beste vrouwen zij die gehoorzamen en die waken over wat bij hen verborgen ligt. God weet alles. Maar als er vrouwen zijn over wier gehoorzaamheid jullie je zorgen maken, praat dan eerst met hen, waarschuw hen. Als het niet helpt, neem afstand van hen in bed. En als het nog niet helpt, sla ze. Als zij jullie daarna gehoorzamen, dan mag je hun verder niets aandoen. God is groot! Maar als jullie bang zijn dat er ruzie gaat oplaaien, vraag dan bemiddeling door iemand van haar familie en iemand van je eigen familie. God is alwetend."
In hoofdstuk 103 vers 2 is onze plek volgens de Koran duidelijk:
"Zij die een boek hadden, waren eerst niet verdeeld totdat het beslissende woord tot hen kwam. En hun was slechts gevraagd om Allah te dienen, te geven, en dit zuivere geloof te volgen. Dit is de beste godsdienst. De ongelovigen die een boek hebben en degenen die geen boek hebben, komen samen in de hel. Daar blijven ze voor eeuwig. Ze zijn de slechtsten der schepping."
Uiteraard ook, als in de Bijbel, het onderscheid tussen goed en kwaad, beloning en straf en de claim op de waarheid. Anders dan in de Bijbel: geen hoop voor hen die in onwetendheid zijn gestorven.

In hoofdstuk 112 vers 5 staat opnieuw stellig:
"Zij die zeggen dat Jezus, de zoon van Maria, God op aarde is, zijn zeker ongelovig. Vertel hun wie God tegen zou kunnen houden als Hij beslists om Jezus en zijn moeder en de gehele bevolking van de aarde te verwijderen. Allah is de heerser van aarde en de hemel en van al wat tussen die beide is."
Interreligieuze dialoog OK, maar met welk doel? En wie kan bij dergelijke passages met droge ogen beweren als christen in dezelfde god te geloven als een moslim en vice versa?

En waar de Bijbel perspectief biedt op de tijd na het laatste Oordeel, de Gemeente van nu als Bruid van het Lam neerzet om eeuwigdurende lofprijzing voor Hem en het samen regeren en leven op een nieuwe aarde, blijft van de hemel in de Koran vooral het beeld hangen van tuinen, vruchtbomen en heel veel meisjes met mooie, zwartomrande ogen.

Slechts interpretatie?
De vele herhalingen van leerstellingen in de Koran helpen tegen een stellingname dat een dergelijke houding tegenover anders / niet-gelovigen slechts een exces, een onbegrepen of verkeerd geïnterpreteerd enkel vers is. Waar ik de Bijbel in principe respectvol neem zoals die is, verzen in hun context lees, heb ik dat bij de Koran ook gedaan. Bij het schrijven van deze blog werd ook de makke van de historisch gesorteerde Koran vertaling van Kader Abdolah zonder kruisverwijzingen naar de 'echte' soera-nummer duidelijk. Voor het opzoeken van teksten of het spreken met iemand met een 'normale' Koran praat je in verschillende nummers. Zodoende dat ik de met de Online Bijbel meegeleverde Engelse Koran Abdullah Yusuf Ali vertaling ook heb geraadpleegd.

Uitnodiging
Zoals al eerder aangegeven, nodig ik je uit te reageren, niet om als op teveel fora gebeurt langs elektronische weg modder te gaan gooien, maar om mondeling met elkaar het gesprek over Bijbel en Koran aan te gaan.
Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker