Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

06 juli 2008

Vasthouden gemeentegroei marketing issue

Pastor Rick Warren at Saddleback Church.Image via WikipediaWaar een nieuwe reeks kerken en gemeenten zich voorbereiden op een 40 Doelgerichte Dagen campagne vanaf september, is het goed vooraf lering te trekken uit het onderzoek De effecten van het project op Nederlandse kerken van 2 studenten van de Christelijke Hogeschool Ede naar het beklijven van de groei, dat onlangs in het blad Idea van de Evangelische Alliantie werd gepubliceerd. De onderzoekers analyseerden de groeicijfers van 30 van de in totaal 150 gemeenten die eerder met de 40 Doelgerichte Dagen van Rick Warren hebben gewerkt. Zelf ben ik in 2004 campagnecoördinator van het project in de Rafaël gemeente Sion in Meppel geweest, dus meer dan gemiddeld geïnteresseerd.

Het gemiddelde bezoekersaantal van de kerken nam tijdens het project met 28% toe. Twee jaar later bleek er ten opzichte van de start van de campagne 2% structurele groei in te zitten. Getalsmatig een zeer gering rendement op de investering die elke gemeente toch in termen van tijd en energie aan de campagne geeft. Waar gemeenten vooraf al in de groei zaten, beklijft de aanwas ook het best, zo'n 15%. Bij de kerken waar het bezoekersaantal voor het project afnam, werd deze trend niet doorbroken.

Uiteenlopende motieven om de campagne te beginnen leiden natuurlijk ook tot verschillende uitkomsten. Als de bedoeling was de onderlinge saamhorigheid te vergroten, prima natuurlijk, maar dan moet je groei in de diepte, niet breedte verwachten. De 40 Doelgerichte Dagen zijn gericht op een beweging in de breedte, laagdrempelig het complete palet van het geloof langs 5 doelen of aspecten aanbieden aan belangstellenden.

De onderliggende behoefte aan verdieping van het geloofsleven en aansluiting bij de eigen traditie bracht 80% van de onderzochte Nederlandse kerken ertoe het oorspronkelijk Amerikaanse materiaal aan te passen, overigens ook nadrukkelijk daarin vrijgelaten door Warren. 70% van de kerken meende zo voldoende ruimte te hebben voor de eigen invulling.

En waar juist enkele jaren geleden na de eerste campagnerondes door ingezonden artikelen in de Uitdaging (tagline voor christenen met visie, helaas zonder hoor & wederhoor of analyse, zoals Uitdaging vaker vergeet) een ware hetze tegen Rick Warren, de 40 Doelgerichte Dagen en alles wat ermee te maken had, ontstond, heeft gemeentegroei ook niet bevorderd. Zeker voor hen die nog een stevig geloofsfundament hadden gelegd, is de invloed van mensen nog erg groot en geldt (on)bewust: bij twijfel niet inhalen.

De weg van de minste weerstand is dan het kind met badwater weggooien, zoals je na lezing van bijvoorbeeld De verwarring in het evangelische kamp zou wensen, maar ook dan hoef je als kerk of gemeente geen autonome gemeentegroei te verwachten. Immers, critici langs de zijlijn zijn per definitie geen visionairs. Initiatieven als de 40 Doelgerichte Dagen campagne zijn, zo betogen ook de onderzoekers, gebaat bij een heldere visie vooraf en aansluiting bij de doelgroep, als uitvalsbasis naar ongelovigen primair de eigen gemeente. Leer over gemeentegroei van Bram Krol. Ervan uitgaande, dat er gearbeid wordt op Gods akker (NB de wereld, niet de kerk), is er een blijvende oproep naar arbeiders, de oogst is immers klaar om binnengehaald te worden. Visie en doelen krijg je zo te zeggen cadeau in God woord. De ware uitdaging zit in het aan de man / vrouw brengen. Hoewel menig medegelovige er kippenvel van krijgt, denk je dan toch aan een marketing issue?

Labels: , ,

14 oktober 2007

Je bent wie je bent niet wat je doet

Stel je eens voor. Verleiding is dan groot te vertellen wat je doet, toch?
"Nou, ik ben Henk-Jan van der Klis, 37, getrouwd, 3 kinderen. Ik ben projectmanager. Momenteel heb ik een groot project onderhanden.... Mijn hobbies zijn... Ik ben verantwoordelijk voor....Druk, maar wel met leuke, zinvolle dingen bezig..."

Je bent wie je bent, niet wat je doet. Zolang je jezelf bent en integer handelt, zeggen je daden veel over wie je bent, maar ze zeggen niet alles. Een de zogenaamde levensreis om te worden wie je bent, komt mij leugenachtig over. Je bent wie je bent, in het hier en nu. Natuurlijk kun je werken aan je zelfbeeld, zelfkennis, zelfvertrouwen, uitstraling, en dergelijke. Je kunt je dan direct afvragen in hoeverre dat internaliseren van wat anderen je voorzeggen is. Als je maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, dat je een kanjer bent, ga je erin geloven. En als je er maar in gelooft, dan komt het goed. Weinig authentiek, eerder een poging voor papegaai door te gaan, terwijl je als mens geschapen bent.

Uiteraard erken ik, dat de negatieve beeldvorming over een persoon ook weerslag heeft op het beeld dat hij/zij van zichzelf heeft. En om meer zin in het leven te hebben, is het noodzakelijk te weten wie je bent, waar je voor leeft, wie/wat centraal staat in je leven en wat jouw uitstraling is naar de mensen om je heen. Het besef, dat je door en voor God gemaakt bent, en het sterven van Jezus Christus voor jouw fouten en tekortkomingen nodig was. Je kunt dat (her)ontdekken na het lezen en toepassen van bijvoorbeeld Doelgericht Leven (Purpose Driven Life) of vatten in een Life Purpose Statement. En, anders dan goedkope kritiek op dergelijke boeken verwoordt, is hierbij om vervolgens echt doelgericht te kunnen zijn, van toepassing wat in Hebreeën 12 vers 1 in de Bijbel staat:
"Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt."

Het gedicht van Russell Kelfer Je bent wie je bent om een reden zegt het op een andere manier. Niks lui achterover leunen, of alleen maar beschouwen. Wees jezelf en handel ernaar. Erken, dat fouten maken of succes hebben bij 'handelen' hoort, niet bij 'zijn'. Efeziërs 2 vers 10 zegt het zo:
"Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen."

Labels: , , ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker