Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

30 november 2008

Verplicht tienden geven of vrijwillig voorzien in noden

Om het belang van het tienden geven aan de kerk of gemeente of juist het financieel 'leven uit geloof' wordt nogal eens Maleachi 3 verzen 8-10 aangehaald:
"Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij, en zeggen dan: ‘Hoezo bestelen we u?’ Door de tienden en de heffingen achter te houden! Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt, en toch blijft het hele volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen."
Dat maakt indruk, toch?

Frank Viola & George Barna onderbouwen in Pagan Christianity? de stellingname dat tienden geven helemaal geen christelijk gebod is. Met vele andere christenen had ik eerder een andere mening hierover, maar het is goed je overtuigingen te blijven toetsen.

Bijbels, maar oudtestamentisch
Ja, tienden geven is een bijbels principe. Het vormde de inkomstenbelasting in de joodse godsdienst van het Oude Testament. Er golden drie soorten tienden:
1. een tiende van de jaarlijkse opbrengst van het land om de Levieten te ondersteunen die zelf geen land bezaten in Kanaän. (Leviticus 27 verzen 30-33; Numeri 18 verzen 21-31)
2. Een tiende van de jaarlijkse opbrengst van het land om religieuze feesten in Jeruzalem te ondersteunen. Als te zwaar was voor een familie om deze opbrengst in natura naar Jeruzalem te verslepen, mocht de geldelijke tegenwaarde worden afgedragen. (Deuteronomium 14 verzen 22-27)
3. Een tiende van de opbrengst van het land elk derde jaar voor de lokale Levieten, weduwen, wezen en vreemdelingen. (Deuteronomium 14 verzen 28-29, 26 verzen 12-13)
Opgeteld is dat jaarlijks geen 10%, maar 23,3% inkomstenbelasting!

De context van de verzen uit Maleachi 3 gaat over het naderend oordeel van God over onrechtvaardig handelende Israëlieten. Door te stelen, echtbreuk te plegen, niet te zorgen voor armen, verdrukten, wezen en weduwen, wordt niet alleen de medemens onrecht aangedaan, maar ook God niet geëerd.

Vrijwillig geven
Met het verlossingswerk van Jezus Christus is de oudtestamentische wet vervuld. In Colossenzen 2 vers 16-17 stelt Paulus:
"Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus."
De christenen uit de eerste eeuw gaven vrijwillig aan de gemeente en ter ondersteuning van armen en weduwen. Zie bijvoorbeeld 2 Corinthiërs 8 verzen 3-12 en 9 verzen 5-13.

Naar een institutie, zelfs reden voor excommunicatie

Cyprianus van Carthago was de eerste die in de 3e eeuw opperde, dat het kerkelijk kader ondersteund zou moeten worden via een tiendenheffing. Pas in de 7e en 8e eeuw, toen godsdienstige en wereldlijke heerschappij door elkaar ging lopen, kwam ook de tiendenheffing in opkomst. De tiende werd in Europa pas ingevoerd ten tijde van Karel de Grote. Het was bedoeld als een sociale belasting, die moest dienen ter financiering van de armenzorg, het levensonderhoud van parochiepriesters en de instandhouding van kerkgebouwen. De regel was dat iedereen een tiende deel van zijn oogst zou afdragen. Een derde van de tiende werd besteed aan sociale werken, een derde kwam toe aan de dorpspastoor en een derde aan de parochiekerk. In gebieden waar de tiende pas in latere eeuwen werden ingevoerd, kwam er ook een deel toe aan de bisschop.

In 1909 werd de Tiendwet in Nederland pas afgeschaft. Maar ja, de schoorsteen van menig kerk, dominee, pastoor en andere betaalde kracht moet toch roken. Hoe kom je dan aan je geld? Met een jaarlijkse inzamelingsactie Kerkbalans? Of door toch een beroep te doen op de zegen/vloek koppeling uit Maleachi 3, het doortrekken van het oudtestamentische priesterschap naar moderne rolhouders (voorganger, oudste, leider, dominee)? In diverse gemeenten wordt een lid geacht zijn/haar tienden af te dragen, zelfs op straffe van uitsluiting van het vervullen van bepaalde taken of het überhaupt lid mogen zijn van het kerkgenootschap.

Argumentatie over 10% van bruto of netto inkomsten verloopt altijd moeizaam. Oneigenlijk zijn ook de alternatieven als 'je mag ook 10% van je tijd geven' of de koppeling met hoeveelheid stille tijd op een dag (2,4u). Je wilt de mensen niet de kost geven, die over de afdracht van 10% van hun - in eigen ogen altijd te lage - inkomen heftig in de stress raken. En zodra je je inkomsten als kerk of gemeente moet afdwingen, voelt dat als gever en ontvanger niet lekker.

Verantwoordelijkheid nemen
OK, als we als christenen dus vrij zijn van de wet, zijn we niet ontslagen van verantwoordelijkheid voor ons gezin, onze behoeftige medemensen en onze gemeente. Ik ben blij dat in onze gemeente deze inkomstenpost 'vrijwillige giften' heet. Jezus Christus gaf zelf al het voorbeeld in Lucas 21 verzen 1-4:
"Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en hij zei: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud.’"

Labels:

29 november 2008

Inloox biedt projectmanagement ondersteuning in Outlook

Je kunt als projectmanager natuurlijk via Contacts, Calendar, Journal en Tasks natuurlijk al veel van je werkzaamheden faciliteren met Microsoft Outlook. Met Inloox wordt plannen en voortgang bewaken verdergaand ge&ium;ntegreerd met Outlook. De applicatie fungeert als add-in en gebruikt SQL voor gegevensopslag en benadering.

Qua functies moet je denken aan plannen, bewaken en rapporteren over tijd, activiteiten en kosten en documentenbeheer. Voor de planning zijn GANNT charts, formulieren voor status updates en dashboard overzichten op scherm en afdrukken mogelijk. Import van MS Project is mogelijk. In een zakelijke context met Exchange als mailserver kun je ook gebruik maken van de beschikbaarheidsinfo uit de kalenders van je projectmedewerkers, via een soort openbare mappen documenten delen en statussen van taken actualiseren.

Hoewel Inloox al vanaf 2003 op de markt is en wereldwijd 25.000 gebruikers kent, heb ik zelf bedenkingen bij
1. de stabiliteit en performance van de combinatie
2. de veronderstelling dat plannen en voortgang bewaken keurig via één hulpmiddel, in dit geval Outlook met Inloox geregeld kan worden. Ik kijk de mensen die het werk doen, planningen en ETCs afgeven liever in de ogen, voordat ik blind op cijfertjes en gekleurde balken in een Microsoft pakket af ga.

Een gratis trial versie is beschikbaar, evenals een product flyer. Verder kun je een webinar met meer uitleg bijwonen. Met EUR 390 voor een persoonlijke licentie is de prijsstelling gedurfd hoog.

Labels: ,

28 november 2008

trekden werpt kuis net uit

Als gekuist alternatieven voor Myspace, Facebook en dergelijke zijn al tijden de sociale netwerken Shoutlife en MyCCM beschikbaar. Echt afzetten tegen de gevestigde orde doet het nieuwe trekden. Onder het mom 'hier vind je geen vunzige advertenties of bedenkelijke profielen' worden aspirant gebruikers aangemoedigd hun Myspace en Facebook achter te laten, zoals de door Jezus geroepen discipelen ook hun netten achter zich lieten om de Heiland te volgen. Behoorlijk pretentieus dus voor een sociaal netwerk, dat nog maar net gestart is.

Zo'n 13.000 christenjongeren hebben oproep gegeven aan trekden's initiatief. Ik blijf liever ver van zo'n betutteling. Ook onder artiesten zie je een voorkeur voor marktleiders Myspace en Facebook. Elk slechts minimaal aanvullend platform kost weer onderhoud, en je kunt je tijd maar eenmaal besteden.

Het verdienmodel van dit sociaal netwerk zijn ouderwets advertentieopbrengsten of vrijwillige Paypal donaties. Ik zie mezelf liever niet verstrikt in deze moderne netten.

Labels: ,

27 november 2008

Hoe beheers je al die sociale netwerken?

Om de verdachtmaking dat je de hele dag rondhangt in allerlei online sociale netwerken van je af te schudden, moet je natuurlijk wel een goed verhaal hebben.

Mijn verhaal luidt al vele maanden Digsby (instant messaging + e-mail + social networking vanuit 1 desktop client). Er zijn ook alternatieven. Eerder besprak ik Yoono, nu is er Minggl.

Minggl
De makers van deze toolbar noemen Minggl een social interaction manager. Minggl ondersteunt Facebook, Myspace, Twitter, LinkedIn, Digg en Flickr. Met de knoppenbalk kun je:
- contactgegevens van vrienden uit diverse netwerken met elkaar samenvoegen;
- automatisch inloggen en makkelijk navigeren over de diverse netwerken;
- status updates vanuit één plek versturen en op diverse netwerken publiceren;
- berichten versturen naar diverse netwerken;
- notificaties uit de diverse netwerken krijgen;
- foto's en video's versturen naar netwerken en naar wens voor een select gezelschap publiceren.

Aan ondersteuning voor YouTube, Bebo, Orkut, LiveJournal, Yelp en Flixster wordt gewerkt.

Xobni
Een waardevolle Outlook add-in is ook al lange tijd Xobni. De nieuwste versie biedt bovenop de al eerder beschreven functies nu ook integratie met Yahoo! Mail, Facebook en de bedrijfsprofielen dienst Hoovers. Tenslotte is de integratie met Skype (naast telefoonnummer kunnen bellen, nu ook de Skype account kunnen bellen, chatten en SMS'en via Skype ondersteund).

Labels: , ,

26 november 2008

Microblogging updates november 2008 - 2

Followcost
Followcost maakt op voorhand inzichtelijk hoe interessant of vervelend het volgen van een Twitter gebruiker zal zijn aan de hand van diens Twitter gebruik in het verleden. Natuurlijk nam ik de proef op de som: hoe vervelend ben ik zelf eigenlijk op Twitter?

Followcost heeft een bookmarklet om je controles makkelijker te maken.

PowerTwitter
De nieuwe Firefox add-on PowerTwitter trekt ingekorte urls weer uit elkaar, toont bijpassende Flickr foto en YouTube video rechtstreeks in de side bar van de Twitter pagina. Hieronder een voorbeeld van duidelijker url verwijzingen.


Tweet Friends
Om snel te weten welke gemeenschappelijke Twitter vrienden 2 Twitterazi hebben, is er TweetFriends.

Twitter groepen - big in Japan
In Japan is Twicco actief, een community/groepen functionaliteit voor Twitter.
Twitter launches groups in Japan

Twuffer - gepland twitteren
Met Twuffer kun je je Twitter berichten inroosteren.

OK, Blogger's scheduled publication is één van de waardevolle uitbreidingen van de laatste paar jaar, zoals een willekeurig content management systeem ook het precies timen van je publicatie mogelijk maakt. Maar om dat ook al naar een microblogging platform als Twitter door te trekken, hmm. Even geen toepassing in beeld.

Gtwit - Twitter in the Google clouds
Gtwit is een nieuwe web-based Twitter client die in Firefox en Safari werkt. IE ondersteuning volgt binnenkort. Er is geen installatie van een aparte client nodig op je pc. Inloggen gaat via je Google account. Via Gwtit verzorgt de opslag van je berichten, biedt zoekfuncties, inkorten van urls en ondersteunt zelfs simultaan meerdere Twitter accounts.

Verder is een bookmarklet beschikbaar, evenals toetsencombinaties die het beheren van je account en berichten vergemakkelijken. Het product is nog wel in beta, en dat merk je bijvoorbeeld bij de zoekfunctie. Zoekresultaten van Gtwit zijn zacht uitgedrukt mager. De laatste berichten rondom Gwtit kun je krijgen door gtwitnews te volgen.

Twistory
De Twitter mashup Twistory levert een Ical feed, zodat je je Twitter berichten in je kalenderprogramma (Outlook, Google Calendat, etc.) kunt opnemen.


Je eigen microblogging platform met Twingr
Twingr, een momenteel in public alpha status verkerende startup biedt je de mogelijkheid op een eigen url gewoon je eigen Twitter-kloon op te zetten. Je vrienden kun je via je Gmail, Outlook of Yahoo! accounts uitnodigen. Het platform biedt alles wat je nodig hebt, en is geheel gratis. Genoeg woorden, over naar de demo video.

Labels: , ,

25 november 2008

2008 kerstalbums - genade, rendieren en bossanova

Met nog één maand te gaan, is het als muziekliefhebber ook wel weer leuk om een aantal nieuwe kerstalbums met je door te nemen.

Sixpence None The Richer - The Dawn of Grace
De come-back van Sixpence None The Richer eerder deze zomer met de EP My Dear Machine en concerten op onder meer het Flevo Festival was al goed nieuws. Om de doorstart verder vaart te geven, hebben Leigh & Matt de kerstplaat The Dawn of Grace uitgebracht. Met romantische deuntjes als Christmas for Two en bewerkingen van klassiekers als O Come O Come Emmanuel, Silent Night en Angels We Have Heard On High.

Je kunt The Dawn of Grace kopen via iTunes of Amazon.com als digital download, altijd op tijd voor onder de kerstboom.


Annie Moses Band - This Glorious Christmas
De Annie Moses Band, een muzikale familie rond de blonde zangeres en violiste Annie Wolaver. Ze noemen het zelf chamber pop, een muzikale mix van jazz, klassiek en pop. Prima combinatie voor een serie kerstliedjes onder de titel This Glorious Christmas. Natuurlijk kun je online terecht bij iTunes voor de MP3's, maar de CD biedt een begeleidende DVD als extra kerstcadeau met daarop concertopnamen van 5 liedjes en het verhaal achter de band. Hieronder een teaser van 1 minuut.

Mocht je er geen genoeg van kunnen krijgen, download dan alvast Shenandoah van het in de lente van 2009 te verschijnen Make His Praise Glorious.

Casting Crowns - Peace on Earth
Group of the Year in de Amerikaanse Christian Music, Casting Crowns, heeft met Peace on Earth hun eerste kerstalbum uitgebracht. Silent Night, Joy To The World en O Come All Ye Faithful ontbreken niet. Vermeldenswaard is het nieuwe arrangement van I Heard The Bells On Christmas Day met een knapenkoor, de originele versie van While You Were Sleeping (door Mark Hall aanvankelijk als kerstlied geschreven) en een instrumentale versie van Come, O Come Emmanuel met vioolspel van Melodee DeVevo.


Kristine W - Hey Mr Christmas
Jaja, voor bijna veertigers onder ons: Feel What You Want uit 1994 ligt alweer te lang achter ons. Kristine W is echter nog steeds bijzonder actief met allerlei dansalbums, tegenwoordig de bossanova als favoriete ritme. Deze winter warmt deze blonde je huis op met Hey Mr Christmas, voor de promotie gebruikmakend van Reverbnation. Naast klassiekers als O Holy Night en Mary Did You Know diverse eigenhandige zeer dansbare kerstnummers.

Quantcast
Je kunt de plaat bij bijvoorbeeld Amazon, iTunes, maar ook Kristine W's eigen website scoren.
Pas bij het swingen op, dat je niet de kerstboom of de kandelaar onderuit kegelt.

Relient K - Let It Snow Let It Reindeer
De punkrockband met prettig gestoorde bandleden rond zanger Matthew Thiessen, Relient K, heeft ook een eigenzinnig kerstalbum gemaakt.

Relient K - Sleigh Ride from gotee on Vimeo.
17 songs, van Have Yourself a Merry Little Christmas tot en met I Am Nuttin For Christmas. Neem het ook allemaal niet te serieus.

Labels: , ,

24 november 2008

Tribes muziek verzekeringen en jijzelf

Het segmenteren, denken in doelgroepen, affiliate marketing of het binden van specifieke klantenkringen is sinds Seth Godin's boek Tribes: We Need You To Lead Us omgedoopt in Tribes.

De investeringen in klanten(groepen) gaat tegenwoordig verder. Neem Seth Godin zelf. Via Audible.com kun je na installatie van hun download software een gratis audiobook versie van Tribes downloaden en beluisteren. OK, de aanschaf van de hard cover versie van $13.57 op Amazon verliest Godin, maar wint er gratis reclame voor zijn visie, weblog en andere diensten mee. Zo heeft Godin zelf onderstaande 218 slides tellende 'samenvatting' van zijn eigen boek op Slideshare gezet.
Seth Godin on Tribes
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: book tribes)
Ook de Q&A rondom Tribes heeft Godin op Slideshare staan, dus met exposure zit het helemaal goed. Dat iedereen Godin's Tribe evangelie maar mag horen!
Tribes Qa2
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: marketing media)
Met spreekbeurten over Tribes voor (internet) marketeers verdient Godin waarschijnlijk meer dan hij verliest door de audiobook deal met Audible.com. En Audible.com heeft er meteen traffic mee naar de etalage voor betaalde titels. Dankzij Zemanta ontdekte ik net dat Amazon Audible voor $300 miljoen heeft gekocht. Kijk, dat is bingo!

Trek dit door naar nieuwe verdienmodellen voor artiesten en muzikanten.
"Many musicians have understood that all they need to make a (very good) living is to have 10,000 fans. 10,000 people who look forward to the next record, who are willing to trek out to the next concert. Add 7 fans a day and you’re done in 5 years. Set for life. A life making music for your fans, not finding fans for your music. The opportunity of digital distribution is this: When you can distribute something digitally, for free, it will spread (if it’s good). If it spreads, you can use it as a vehicle to allow people to come back to you and register, to sign up, to give you permission to interact and to keep them in the loop."
Derek Webb in performance at Ecclesia Church i...Image via Wikipedia
Het is model waarop Caedmon's Call voorman Derek Webb Noisetrade.com baseerde. Niet om via widgets mp3's weg te geven, maar om artiesten en fans bij elkaar te brengen. Door slim te netwerken (7 fans erbij elke dag die ertoe doen, en je loopt binnen) wordt een traditioneel distributie- en marketingcontract met een platenmaatschappij overbodig.

Aan verkoop van concertkaarten en merchandise verdien je immers meer dan je in een regulier distributiecontract zelf overhoudt aan de verkoop van CD's. Betrek daarbij de inkomstenderving door illegale downloads en kopietjes, en het is duidelijk dat je om te overleven als artiest sowieso een ander business model moet zoeken.

Voor de hoogst noodzakelijke innovatie in business modellen voor bijvoorbeeld 'Eric' van Warner Music zette Anabubula onderstaande prachtpresentatie in elkaar.Een ander thuisland: verzekeringen. Na onna-onna in juni 2008 met een autoverzekering voor vrouwen kwam, is sinds november Queens een 'vrouwelijke kijk op verzekeren'. Initiatiefnemers zijn verzekeraar De Goudse en gevolmachtigde Felison. Delta Lloyd lanceert binnenkort het soortgelijke Eve & Co, dat nu nog getest wordt op hoogopgeleide vrouwen bij Delta Lloyd zelf.

Voor al die webbedrijven die in alle eerlijkheid nog dubben over hun business model, is het zaak goed na te denken over hun doelgroep, de propositie en een bijpassend verdienmodel. Het recente onderzoek van The Next Web gaf nog weinig blijk van innovatie.

Michael Rappa heeft een rij modellen beschikbaar.

Ook voor mijzelf stof tot nadenken. Welke groepen bedien en bereik ik? Welke waarde vertegenwoordigt mijn netwerk? Kan ik nog meer halen uit mijn web presence, mijn personal brand.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , , , , ,

23 november 2008

Visuals in de kerk

Na de verkenning vorige week zondag van de aard van de kerk, gebouw of vergadering van gelovigen stap ik nu met Frank Viola's Pagan Christianity? en recente vondsten dankzij recensie CD's naar binnen.

Alleen al de overgang van een druk stadsplein door een donkere poort een kerk in, brengt scheiding en stuurt je aandacht. Reken maar bij jezelf af tijdens zo'n willekeurige entree van een kerk of kathedraal op vakantie. Ontzag voor de architectuur, het spel van licht en kleur, de warmte of juist de koelte ten opzichte van buiten.

Normaal in bijvoorbeeld rooms-katholieke of orthodoxe kerken zijn iconen, beelden van heiligen, Jezus, Maria of de apostelen, gebrandschilderde ramen, rijk versierde banken, biechtstoelen en kerststallen. In een context, waarin je geen persoonlijke relatie met God hebt, gaan dergelijke visuals een intermediairrol vervullen. Zoals talloze mensen zich buigen voor beelden, schepsels van hout, steen of metaal en verwachten dat deze dode materialen leven en voorspoed brengen, het laten regenen of rampen afwenden, zijn er weinig verschillen met de gebeden tot een Mariabeeld of de notie dat God zelf direct baat heeft bij al die versierselen.

Beelden trekken de aandacht, begrijpelijk en gevaarlijk. Mensen zijn niet pas eind 20e eeuw visueel ingesteld geraakt. Vele eeuwen, tot aan de verspreiding van de gedrukte boeken en het terugdringen van analfabetisme, vertelden beelden verhalen. Maar beelden hoeven niet waarheidsgetrouw te zijn. We danken er (denk)beelden aan als:
- Jezus Christus als blanke man met donkere baard.
- Jezus Christus met spijkers door zijn handen, en een kuise lendendoek aan het kruis.
- God de Vader als oude man met witte baard, zittend op een wolk.
- Mozes die met het volk door de Schelfzee trok, terwijl golven zo hoog als flatgebouwen aan beide zijden stilstaan.
- Apostelen als Middeleeuws geklede mannen met baarden en boeken in de hand.
- Jona in een walvis
- Het bijbelse Jeruzalem als vestingstad met metershoge gladde muren.

Met de Reformatie en daarmee gepaard gaande beeldenstorm hier in de Nederlanden werden beelden vervangen door de centraal geplaatste preekstoel om te verwijzen naar het Woord van God (sola scriptura).

En ook in onze moderne evangelische gemeenschappen schuilt een gevaar in het gebruik van visuele middelen om de aandacht af te leiden van waar een gemeenschap werkelijk om draait. Met dans, drama, banieren, vlaggen, videoschermen kan evengoed een shock and awe teweeg gebracht worden als de eerste impressie na het binnengaan van een dom of kathedraal.

De Amerikaanse service iWorship Flexx (visual worship that follows your lead) vind ik in dat kader illustratief. In plaats dat het als gemeente samen lofzingen van God vrijelijk mag plaatsvinden, heb je alerte engineers nodig om de videobeelden 'in sync' te laten zijn met de band en een misschien wel spontane herhaling die vanuit de gemeente wordt ingezet. Schitterende beelden hoor, maar ze vragen teveel aandacht.

Door te blijven kijken, als het ware in ontzag en eerbied te blijven steken, komt er weinig relatie en actie tot stand. Het bezoeken van een kerk op vakantie, het bijwonen van een kerstmis, een jeugdrally of zelfs de wekelijkse samenkomst in je eigen kerk of gemeente wordt dan een ervaring met sterke visuele prikkels. Op een moment moet je weer naar buiten, de wereld in. En wat blijft er dan van die ervaring over, alleen foto's op Flickr?

Labels:

22 november 2008

Is Unyk een alternatief voor Plaxo?

De constatering dat Plaxo je graag ziet overstappen op een betaalde versie zodra je de 1.000 adresboekregels overschreden hebt, leidde in oktober tot mijn vraag naar gratis alternatieven voor het gemakkelijk actueel houden van je adresboek.

Het uitschrijven bij op 2 na alle groepen in Plaxo hielp in mijn geval al enorm, zodat ik vooralsnog uit de voeten kan met de automatische synchronisatie tussen het leidende Microsoft Outlook en Plaxo, en via Plaxo weer de adresboeken in Gmail, Yahoo! en MSN.

Even voor de verhoudingen: van de inderdaad zo'n 1.000 contacten in mijn adresboek hebben er zo'n 400 zelf ook een Plaxo account. Veel LinkedIn contacten hebben geen Plaxo acocunt, maar daarvan krijg ik dus via LinkedIn in Outlook wel de wijzigingen in e-mailadres, functie en werkgever mee. De rest is ofwel minder actief op het web of heeft gewoon geen account bij deze sociale netwerken.


Onlangs kreeg ik van een notoire visitekaartjesverzamelaar (open networker klinkt vriendelijker) een uitnodiging voor Unyk, dat exact hetzelfde belooft als Plaxo. Ook hier een keurige Outlook add-in en browser toolbar.


Voordat je een poging waagt, lijken me de volgende vragen terecht:
1. Wil je je contacten opnieuw een online registratie opdringen via e-mail?
2. Welke updates van contacten mis je als je nu gebruik maakt van LinkedIn en Plaxo (inclusief synchronisatie met Outlook)?
3. Synchroniseer je je contacten echt niet via Activesync of bijvoorbeeld een Nokia suite met je mobiel?
4. Hoe stabiel blijft jouw Outlook installatie als je er nog een add-in die regelmatig aan het 'pollen' is bij de Unyk server voor updates?
5. Hoe gaat Unyk geld verdienen aan adverteerders als ze zelf claimen een smart addressbook that updates itself te zijn. Kortom: waarom zou je dan nog naar Unyk's website moeten om er op advertentiebanners te klikken?

Labels: ,

21 november 2008

Sobees herzien

De honingraat interface en instabiliteit van Sobees, een web 2.0 aggregator, was in de alpha versie van juni aanleiding om behoorlijk kritisch te zijn. De ontwikkelaars zijn verder gegaan met Sobees en brachten onlangs hun nieuwe versie onder de aandacht. Op het oog veel meer ruimte op de desktop om er content in kwijt te kunnen, niet een verzameling groengele honingraten meer.


De nieuwe Sobees is echter zo radicaal anders, dat gebruikers van de alpha versie niet kunnen upgraden. De oude Sobees toepassing moet gedeïnstalleerd worden, voor de nieuwe beta kan worden geïnstalleerd en zelfs een nieuw account moet aangemaakt worden.

Nieuw zijn ook de People & Celebrities en Movies modules, containers voor informatie (bio, foto's, video's, etc.) voor Bekende Mensen bevatten. De concurrentie van activity streaming en lifestreaming webtoepassingen en desktop clients is hevig, en ik zie in Sobees nog steeds weinig baanbrekende functies of een vernieuwende user experience.

Labels: , ,

20 november 2008

Projectmanagers overbruggen kloven

Het jaarlijkse IPMA-NL congres had vandaag als thema Bridging the gap. De kloof die tussen de staande organisatie, lijn, opdrachtgever, eindgebruikers enerzijds en de projectorganisatie en projectmanager anderzijds wordt ervaren.

Fons Driessen hield het op drie kloven
- projectmanager - boardroom
- verstand - gevoel
- manager - leider.
Voor de projectmanager die regelmatig de gang naar de boardroom maakt om er zijn plan te verkopen of om draagvlak te verkrijgen, doet er goed aan te beseffen, dat al vanaf dag 1 niet alleen probleemoplossing wordt bedreven, maar ook de actie en verandering in gang wordt gezet. Voor de typisch rationeel ingestelde projectmanager was de oefening aan de hand van persoonlijke vragen naar eigen potentieel, verleden en heden een goede om het gevoel te laten spreken en te ervaren, dat de kloof tussen ist en soll best te overbruggen is.

Oud Capgemini collega Hans van Leeuwen, één van de 4 in Nederland IPMA-A gecertificeerden, putte uit zijn jaren als programmamanager en benadrukte het belang van dezelfde taal spreken, je publiek goed inschatten en belangen ook in de bijpassende taal vervatten. Specifiek rondom fusietrajecten spelen allerlei gevoelens en rouwprocessen mee, dus daar is het nodige tact vereist.

Han van der Zee had met de TU Delft onderzoek laten doen naar percepties van de kloof door zowel de bestuurders als de projectmanagers. Met enkele tientallen respondenten uit een set van meer dan 1000 aangeschreven mensen is de statistische basis voor conclusies ver te zoeken, maar helaas werden ze toch als 'wetenschappelijk onderbouwd' de zaal in geslingerd. Het onderzoeksrapport De Kloof kregen de bezoekers mee als aandenken.


Foppe de Haan
, natuurlijk bekend van SC Heerenveen en Jong Oranje had geen PowerPoint slides nodig om een inspirerend boekje open te doen over de kloof tussen bijvoorbeeld KNVB bestuur en spelers, een grote voetbalclub en hun B-elftallen en de weg naar de Olympische Spelen.

Rens Buchwaldt via film en Marjan Sprenkels live in 't Spant vertelden over het fusietraject van voormalig FloraHolland met Bloemenveiling Aalsmeer tot het nieuwe FloraHolland, wat er wel en niet goed ging, hoe de projectmanagementorganisatie ermee omging en hoe de lijn en projectenstaf nu staan in hun nieuwe ontwikkeling.

Zakenvrouw van het jaar 2006 en inmiddels weer ex-Bandridge eigenaresse Esther Raats-Coster vertelde over haar ervaringen als ondernemer met projectmanagers en adviseurs. Belangrijkste les uit haar verhaal was om met gezanik ook een oplossing voor te stellen. Pak daar Marjan Sprenkels bij om in zo'n situatie in elk geval een procesvoorstel, een werkvorm aan te bieden, en menig kloof kan overbrugd worden.

Kortom, met relaties en communicatie bouw je bruggen. En daarom als uitsmijter een tangoband en danspaar. It takes two to tango!

Labels:

19 november 2008

Zo vader zo zoon - Knight Rider

OK, in de jaren '70 was Zo Vader, Zo Zoon favoriet, maar daarover vandaag niet. De jaren '80 serie Knight Rider is terug op de Nederlandse buis. Op werkdagen kan ik van 18.55-19.55u met zoon Johan meegenieten op RTL7. Bij NBC in de Verenigde Staten televisiekijkers tegenwoordig wekelijks nieuwe aflevering van de vernieuwde KITT en Michael bekijken, lucky ones.

Uit pure nostalgie heb ik mezelf getracteerd op onderstaande afleveringen en onthullingen op Youtube om weer 'into' Knight Rider te komen. Heb je ook weer een half uur kijkplezier.

Myth Busters - rijdend een truck in?


Airwolf versus Knight Rider deel 1 & 2


Airwolf versus Knight Rider deel 4

Labels: ,

18 november 2008

dipity nader bekeken

Na enkele weken in private beta te hebben verkeerd, is sinds begin oktober de social timeline service dipity live. Friendfeed op een tijdlijn is een adequate beschrijving. Zoals meer aggregatiediensten is het registreren en koppelen aan bestaande sociale netwerken en web 2.0 toepassingen een fluitje van een cent. Een eigen profiel is het resultaat met als onderscheidend element de tijdlijn.

De tijdlijn kent verschillende views of mashup insteken: tijdlijn, flipbook, list, map. Afhankelijk van de gepubliceerde content zal een presentatie als fotoalbum, lijst of juist een geografische weergave zinvol zijn.

Naast je eigen hebben en houden op het web publiceren, kun je uiteraard vrienden worden met anderen. Je Twitter vriendend kun je via je Twitter account automatisch koppelen, dat scheelt een paar honderd misschien als spam gemarkeerde e-mail items.

Ten derde kun je nieuwskanalen aanleggen, op basis van een zoekactie op het web, feeds of handmatig. Presentatie van de resultaten is weer op zo'n tijdlijn. En je raad het al, anderen kunnen zich abonneren op jouw 'nieuwsdienst', en jij kunt je abonneren op een door een andere gebruiker al aangemaakt nieuwskanaal.

Hieronder Capgemini als voorbeeld.

De resultaten kun je online bekijken op de profielen, delen via web 2.0 diensten, of invoegen in webpagina's, zoals deze. Met een kleine moeite zijn dus leuke, gepersonaliseerde of rondom een onderwerp, favoriet bedrijf, sportclub of plaats mashups te maken met dipity. De dienst is gratis, hoewel op de website wel advertenties getoond worden.

Labels: ,

17 november 2008

Lifestreaming updates november 2008

StoryTlr is een nieuw Belgisch lifestreaming product. Je kunt met StoryTlr een eigen lifestreaming service op je eigen url maken. Het lijkt op Swurl en Sweetcron, maar gelukkig is er meer dan een copy-paste van een al bekend concept.

Na het inschrijven kun je pijnloos de web 2.0 diensten als Flickr, Twitter, Last.fm, etc. koppelen. Daarnaast kun je eigen content direct aan de site toevoegen. Bezoekers kunnen commentaar geven op je berichten. In zekere zin kijk je naar een 2008 versie van een weblog, maar dan vanuit bestaande web 2.0 diensten opgebouwd. Indeling en kleurstelling van je pagina kun je beperkt aanpassen.

Het echt andere in StoryTlr zit in de mogelijkheid alle berichten, plaatjes en video over een bepaalde gebeurtenis samen te brengen in een story die als diashow wordt gepresenteerd. Een voorbeeld is die van deze Night Hike. Helaas werkte deze mogelijkheid in mijn testaccount niet. Ik werd getracteerd op de melding, dat mijn source geen items zou bevatten (toch 251 items aan boord...). Jammer, want dat had dus de toegevoegde waarde van StoryTlr ten opzichte van andere lifestreaming applicaties moeten zijn.

LinkedIn Events
De lancering van LinkedIn Events maakt LinkedIn steeds meer Facebook, Hyves en Myspace. En daarmee rukt het voorheen slechts op zakelijke contactgegevens en online cv's gerichte sociale netwerk steeds meer op richting een complete lifestreaming applicatie. Interessante congressen en bijeenkomsten worden op je profiel geattendeerd, je kunt aangeven of je ernaar toe gaat en uiteraard daar weer commentaar op geven en krijgen.

Om gebruikers niet zelf alle events te laten opvoeren met alle kansen op dubbelingen en onvolledigheid, heeft LinkedIn alvast ruim 8.000 events beschikbaar van bekende organisatoren als Techweb Live Events (Web 2.0 Expo, Enterprise 2.0 Expo, CSI, etc.), Deutsche Messe/Hannover Fairs USA (CeBit, DOMOTEX, ISIS, etc.) en HSM Global (World Innovation Forum, World Business Forum, etc.). Ook is een contract gesloten met Eventbrite.

In Nederland stonden op moment van schrijven 65 bijeenkomsten op de site, helaas al wel met dubbelingen, zoals de Nationale ZZP infodagen op 15 november.

Friendfeed updates via Instant messaging

Nieuw is de mogelijkheid om Friendfeed updates via een GTalk buddy te ontvangen en te versturen. Je kunt instellen of en op welke feed stream (home, favorites, personal, professional) je berichten, commentaren van vrienden of alle notificaties wilt krijgen. Met wat snelcommando's kun je zelf je vrienden van commentaar voorzien via je IM buddy.

't Is wel even spelen met de instellingen om niet te verzuipen in de updates. Een aantal vrienden post bijvoorbeeld ook de Twitter updates naar Friendfeed. Die wil je niet dubbel zien. Het aanleggen van een groep favorites of personal bijvoorbeeld kan dan geen kwaad om kaf van koren te scheiden.

Labels: ,

16 november 2008

Kerk: gebouw of vergadering van gelovigen?

In de zoektocht naar de wortels van gewoontes en instellingen in de christelijke kerken en gemeenschappen, hebben Frank Viola en George Barna in Pagan Christianity? een groot aantal eye-openers gegeven. Graag belicht ik er een aantal in de komende tijd, met eigen voorbeelden en observaties. Als eerste het fenomeen kerk zelf.


Uitdrukkingen als 'naar de kerk gaan', 'godshuis' en 'heiligdom' slaan meestal op een gebouw, en wel zo eentje, dat je er stil naar binnen schuivelt, ontzag hebt voor de pracht en praal en ervan overtuigd bent, dat God er aanwezig is of zelfs woont, al was het maar tijdens de erediensten.

In de Bijbel wordt echter een groot onderscheid gemaakt tussen het aardse heiligdom (boeken als Exodus, Numeri staan vol met aanwijzingen hiervoor), nodig om een zichtbare plek te hebben om God te aanbidden en er de offers te brengen om verzoening te brengen voor zonden.
"De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen."Exodus 25 vers 8
Met de komst van Jezus Christus verschuift het perspectief. Na zijn dood en opstanding geldt:
"Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij God voor ons pleit."(Hebreeën 9 vers 24; de rest van het hoofdstuk legt de verandering verder uit).
De volgelingen van Jezus Christus, die pas na een aantal jaren christenen genoemd werden (Handelingen 11 vers 26), kwamen aanvankelijk op allerlei plekken (thuis, zuilengangen, pleinen) bij elkaar om onderwijs te krijgen en elkaar te versterken in hun geloof. Daar was geen eigen (kerk)gebouw voor nodig.

De gemeente was een vergadering van gelovigen (en ik weet, er is een gelijknamige geloofsgemeenschap; in Wikipedia lemma wordt eigenlijk de kern van deze blog post goed onder woorden gebracht), niet een gebouw of denominatie. Met Christus als hoofd en opzieners, oudsten, herders (verschillende uitdrukkingen worden gebruikt) als plaatselijke leiders was er nog geen Ecclesiologie nodig om bomen van bos te onderscheiden. "We investeren in warmte" onderbouwden de leiders van de jubilerende Vrije Evangelische Gemeente Zwolle afgelopen vrijdag de bloei van hun gemeente. Menig kerk(genootschap) investeert vooral in beheer en onderhoud van gebouwen en bezoldiging van werknemers, zo leert een blik in de financiële verslaglegging. Je kunt echter geen beroep op de Bijbel doen om te verdedigen dat we als christenen geroepen zijn om te investeren gebouwen, kunstschatten en andere overhead.

Aan de begroting van een gemeente kun je inderdaad aflezen, waarop ze gericht is: onderwijs, zending, interne relaties, beheer en onderhoud. En als je enerzijds gelooft, dat een aards heiligdom nu niet meer relevant is, omdat Jezus Christus dat overbodig heeft gemaakt, anderzijds toch een aards gebouw met overmatig veel respect en eerbied behandelt, is de verdenking van afgoderij terecht.

Laat de kerk weer bekend mogen worden als vergadering van gelovigen, waar liefde voor God en elkaar centraal staat en omgezien wordt naar mensen die dit nog niet kennen! Nog eenmaal terug naar de denominatie Vergadering van gelovigen. Dat Uitdaging gisteren meldde, dat er openlijk getwijfeld wordt over samenhang van gemeenten en bestaansrecht in de toekomst. Het geeft het breekbare weer. Helaas is de 'grap' over Nederlandse christenen wereldwijd bekend:
"Eén christen is gelukkig. Met z'n tweeën stichten ze een eigen gemeente. Zodra een derde gelovige erbij komt, is een kerkscheuring nabij."

Labels:

15 november 2008

Sinterklaas 2008

Na grote zorgen van dochter Marianne of het door het overboord zetten van cadeaus (hint: zorg dat je de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal wel volgt, wil je in deze periode effectief communiceren met je kinderen!) nog wel goed zou komen met de aanstaande Sinterklaasvieringen, is de goedheiligman vanmiddag dan toch simultaan aangekomen in Almere-Haven, Leeuwarden, Apeldoorn, Dedemsvaart en nog vele andere plekken.

Alleen in mijn geboortestad Deventer, waar bovenstaande 'echte' Sint dichtbij de St. Nicolaas Kerk (aka Bergkerk) ingemetseld is, wacht hij keurig tot 5 december.

Voor gezinnen met kinderen betekent het Sinterklaasjournaal ook de aftrap voor een reeks feesten. Ook dit jaar komen de kinderen niets te kort, of ze nog in Sinterklaas geloven of niet. Achter elkaar:
1. 15 november Intocht Sinterklaas op tv
2. 22 november Sinterklaas met Capgemini's personeelsvereniging Escape in Burgers' Zoo in Arnhem.
3. 29 november Sinterklaas in Takens, Balkbrug.
4. 30 november Sinterklaas schoonfamilie
5. 3 december Sinterklaas bij de pupillen van de jeugdvoetbal Balkbrug
6. 5 december Sinterklaas op school
7. 5 december Sinterklaas thuis, inclusief Sint & pieten aan huis dankzij de buurtvereniging.
8. 7 december Sinterklaas van mijn kant familie.

Nog in te passen: Sinterklaas op de kleutergym en meisjesgym.

De voorlopig leukste reclame-inhaker vind ik de commercial van Bol.com.

Labels: ,

14 november 2008

Window shopping bij Amazon

Window shopping krijgt bij Amazon anno 2008, daags voor de feestdagen, een nieuwe betekenis. Via een op CoolIris lijkende interface van WindowShop.com struin je langs de digitale etalage van de allesverkoper. Boeken, snippers van liedjes van nieuwe albums en audio books kun je bekijken. Elke dinsdag wordt de etalage vernieuwd. Uiteraard hoopt Amazon dat je doorklikt en tot aanschaf overgaat.

Met de pijltjestoetsen of de muis blader je van de ene CD naar het andere boek.
Anders dan Amazon.com waar actief gelet wordt op je eerdere aankopen, wensenlijst, e.d. zet Windowshop gewoon de populaire items voor je neus. Het zonder omkijken laten afspelen van de items geeft een bijzondere mix van muziek en gesproken woord.

Reblog this post [with Zemanta]

Labels: ,

13 november 2008

Microblogging updates november 2008-1

Twitrratr
Twitrratr is een hulpmiddel om de populariteit van onderwerpen, Twitter gebruikers, merken en producten te meten. Berichten kun je zelf waarderen als positief, neutraal en negatief, en op basis daarvan wordt de rangschikking bepaald. In eigen kring, namelijk de gebruikers van Twitrratr wordt bepaald er populair is.


Twitter Grader

Twitter Grader pakt het wat anders aan. Je populariteit wordt bepaald door het aantal volgelingen, de kracht van het netwerk van je volgelingen, de frequentie van het verversen van je eigen timeline en de volledigheid van je profiel.

Er is helaas een vetraging van zo'n 24u, waarschijnlijk om problemen met de Twitter API te voorkomen. Je rangschikking wordt verdeeld in Reach, Velocity, Social Capital & Centralization.
Mocht je het een aardig initiatief vinden, dan kun je je mate van invloed ook meten op Twinfluence.


Twidroid
Twidroid is een Twitter client voor Android telefoons.

Goodbad.me
Je kunt je Twitter account voor allerlei boodschappen gebruiken, zo ook voor het openbaar maken van je goede en slechte daden. Dat is het idee achter Goodbad.me.

Twitterified
Twitterified is een web-based Twitter client met extra's. Nu nog in public beta, maar binnenkort met > 140 tekens boodschappen, met plaatjes en videobestanden verrijkte berichten (zoals in Pownce). Je kunt ook favorieten toevoegen aan Del.ico.us en diverse financiële trackers als Twitter bots volgen. Twitterified heeft verder een eigen forum en een API. Onderstaande video laat je de mogelijkheden zien.

Twitterified Client from Chris Ravenscroft on Vimeo.

Magpie - vergoeding voor tweets namens jou
Geld verdienen met je Twitter account kan met Magpie. Je moet het vogeltje Magpie toegang geven tot je Twitter account om namens jou berichten te versturen. De frequentie mag je zelf bepalen. Immers, aan spam heeft niemand, ook je Twitter volgelingen geen behoefte.

Uiteraard moet je voor jezelf bepalen of de vergoeding opweegt tegen het uit handen geven van de vulling van je Twitter berichten. Enne, een eerste uitbetaling op je Paypal rekening volgt pas na EUR 50 verdiend te hebben, waarschijnlijk te laat voor de feestdagen. Daarmee worden de eigen Terms & Conditions overtreden, die stellen:
"Once the minimum disbursement amount of 10 EUR has been credited to this account, the Publisher can issue the payout to her PayPal account. Payments to bank accounts other than with PayPal are not feasible."

Anyway, per advertentie-tweet schijn ik EUR 0,66 bij te mogen schrijven. Nu maar hopen, dat het Magpie zelf voldoende vermogen heeft om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Labels: ,

12 november 2008

Mindz.com nieuw Nederlands online zakelijk netwerk

Online social networks worden steeds vaker ingezet voor zakelijk gebruik. Het belang van online branding en profilering is daarmee groeiende. Niet alleen voor organisaties, maar ook voor zzp’ers. Sinds 11 september is er een nieuw Nederlands online socio-business netwerk Mindz.com.

'Gepassioneerde professionals' zijn welkom om op het netwerk kennis, ideeën en ervaringen te delen. Het persoonlijk verhaal (personal branding, het merk IK) staat centraal, en dus worden uitdrukkingen als persoonlijk DNA en het vertellen van je eigen verhaal gebruikt.

Het aanmaken van een eigen profiel, het koppelen van bestaande externe sociale netwerken is een fluitje van een cent. Naast een online ontmoetingsplek met openbare en afgeschermde delen voor groepen biedt het aan Seats2Meet in Utrecht en MeetingPlaza gelieerde netwerk van initiatiefnemers Ronald van den Hoff en Mariëlle Sijgers ook mogelijkheden om offline bijeenkomsten te organiseren. Als extra's wordt ook de planning van en communicatie over events gefaciliteerd.

Mindz.com hoopt de komende maanden internationaal te gaan met events, netwerken, bedrijfsvisitekaartjes, het koppelen van professionals met (geavanceerde) software (Digitale Dialoog) en wie weet wat nog meer. Mindz.com is gratis en ten opzichte van Hyves, LinkedIn en Netlog met eigen toegevoegde waarde, voornamelijk in de koppeling tussen online/offline meetings.

Labels: ,

11 november 2008

MindManager 8 trekt mind mappen naar hoger niveau

Al een aantal jaren ben ik enthousiast gebruiker van Mindjet's MindManager pakket. Sinds versie 6 pro ben ik meegegroeid, en de laatste 2 major releases mocht ik meedraaien in het beta testteam om vooraf de nieuwe functies te testen, maar verder nog niet erover te praten. Vandaag is de MindManager versie 8 officieel uitgebracht, en mag m'n impressie vrijuit het web op!
Mindjet® MindManager® 8 - Dream It. Map It. Share It.
Wat biedt versie 8 ten opzichte van de 7.1 versie, waarin al online samenwerken aan een mindmap (Mindjet Connect, nu MindManager Web) mogelijk was en de op de Office ribbon bar geënte user interface uit release 7?
1. Mindjet Player. Hiermee kunnen maps getransformeerd worden naar volledig interactieve PDF of .SWF bestanden, om gebruikt te worden als embedded media in webpagina's.
2. Embedded browser. Niet meer schakelen naar je browser, maar de hyperlinks in je mindmap direct bekijken in een paneel binnen MindManager 8.
3. Integratie met Microsoft Office bestanden. Gekoppelde Word, Excel en Project bestanden kunnen direct in MindManager bekeken worden.
4. Geïntegreeerde Web Services. De verdere evolutie van map parts uit eerdere versies. Dynamische verversing van Google en Yahoo! zoekacties om relevante content te tonen bij je topic. Verder zijn koppelingen met Amazon, Myspace, Facebook, Ebay, Live search en StrikeIron aanwezig.
5. Searchable Maps. Nu zijn je mindmaps zonder extra plugins doorzoekbaar door de bekende desktop search toepassingen.
6. Automated Task Management. De versterking van projectmanagement functies dankzij de integratie met JVCGannt. Taakbeheer, inclusief planningsmogelijkheden met doorlooptijden, dynamisch doorlooptijden bepalen van taken, rekening houdend met afhankelijkheden. Ook in een dashboard functie is voorzien.
7. Database Linker. MindManager 8 kan rechtstreeks data betrekken uit MS Excel, Oracle, IBM DB2, MS SQL, MySQL en MS Access.

Via onderstaande afbeelding of deze link kun je alle nieuwe mogelijkheden in een MindMap bekijken.

MindManager Web is beschikbaar in het Engels, Duits, Frans en Spaans, evenals de Engelse en Duitse versie van MindManager 8. De adviesprijs voor MindManager 8 is EUR 229. Upgrades zijn vanaf EUR 119 (tot 31 december 2008, daarna EUR 149).

De trial versie voor Windows kun je online downloaden; die voor de Web SaaS versie ook. Voor gebruikers van versie vóór versie 8 zijn upgrade mogelijkheden beschikbaar.

MindManager Web jaarabonnementen zijn verkrijgbaar voor 10 euro per gebruiker per maand. Iedereen die voor 31 december 2008 MindManager 8 aanschaft krijgt een gratis halfjaarabonnement voor MindManager Web.

Alleszins waard om uit te proberen of over te stappen!
Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , ,

10 november 2008

Uitbreidingen van en voor Google in overvloed

Read It Later in Google Reader
Het populaire bewaar voor later Read It Later heeft een update van de browser add-on (IE en FF3) gekregen die ook mooi integreert in Google Reader. Anders dan de starred items die ik tot nog toe gebruikte als parkeerplaats voor te lezen artikelen en eerder ook aanvullende web applicaties als StumbleUpon.

Eén van de waardevolle toevoegingen in de nieuwe versie is de sortering op Postrank, zoals eerder in Google Reader zelf al AideRSS/Postrank beschikbaar was.

Het resultaat, bijvoorbeeld je lijstje ongelezen items kun je weer voor syndicatie aanbieden, zoals hieronder.


Google Reader Trends vernieuwd

De Trends pagina in Google Reader is vernieuwd en uitgebreid met meer kleurrijke grafieken.


Gmail onbereikbaar? U heeft 8 alternatieven om Gmail te bereiken
Google was zo aardig de 8 alternatieve mogelijkheden om je Gmail account te benaderen, mocht de www.gmail.com bijvoorbeeld door een systeembeheerder zijn afgeschermd.

GPhotospace
Naast Google Picasa of concurrent Flickr is er nu GPhotospace een gratis Firefox extensie die de nog onbenutte opslagruimte van je Gmail account gebruikt om er je foto's op kwijt te kunnen.

De makers beweren, dat de Gphotospace uploader zelfs 5x sneller is dan de web upload functie van Flickr. Al met al staat je gratis 7GB ter beschikking, en kun je de geplaatste foto's publiceren en delen met wie je wilt.

Google SearchWiki
Zoekmachine Google experimenteert met het door gebruikers laten toevoegen van aantekeningen bij zoekresultaten, om zo de trefzekerheid en relevantie verder te vergroten. Het experiment heeft nu de passende naam SearchWiki gekregen.Reblog this post [with Zemanta]

Labels: , ,

09 november 2008

Onbereikbaar zijn heeft voordelen

Een open deur cultuur, of naar je medewerkers aangeven dat je altijd aanspreekbaar bent, je telefoon altijd aanstaat en dergelijke, klinkt goed, maar is in de praktijk desastreus voor je concentratie, humeur en balans tussen werk en privé. Met een beetje pech houd je ook een afhankelijkheid van jou als leider in stand, terwijl je mensen het (op z'n minst voor een heel groot deel) best wel zelf kunnen. Het is de klacht "Kunnen jullie dan helemaal niets zelf?!" van manager Sjors in de fameuze Cup-a-soup commercial.

Het is helemaal niet erg soms even onbereikbaar te zijn. Doe af en toe de deur dicht, verwijs vragenstellers naar een later moment op de dag, werk ergens anders of zorg ervoor dat je erven niet bent. Het sleutelwoord: communicatie. Maak duidelijk wat medewerkers en je opdrachtgever van je mogen verwachten, wanneer je er wel bent en hoelang je reactietijd zal zijn als je er niet bent.

Maak ook helder wat je van anderen verwacht, welke verantwoordelijkheden je delegeert, waarover je wel en niet op de hoogte gehouden wilt worden en voor welke zaken ze beter met een ander kunnen schakelen.

Een aantal tips voor morgen:
1. Houd een inloopuur. Het verkleint de druk op je bereikbaarheid voor de rest van de dag.
2. Helemaal niet erg om je voicemail als buffer te gebruiken, maar zorg er wel voor dat dezelfde dag ingesproken boodschappen worden beantwoord.
3. Je hoeft niet instant reacties te geven op elke e-mail die binnenkomt. Beantwoord uiterlijk de volgende dag e-mails, het liefst gebundeld aan het begin of eind van de dag.
4. Jazeker, sommige problemen lossen zich in de tijd op. Als er maar urgentie is en mensen niet vergeten zelf te denken en te handelen. Het probleemoplossend vermogen van je mensen is veel groter dan je denkt.

Labels: ,

08 november 2008

Museum van de Twintigste Eeuw

Vanmiddag zijn we met z'n allen naar het Museum van de Twintigste Eeuw in een oud kaaspakhuis aan de Bierkade in Hoorn geweest. Alleen al in de herfstvakantie trok dit 'hoe leefden en speelden m'n (groot)ouders'-museum 10.000 bezoekers. Dit filmpje geeft alvast een indruk.

De vaste tentoonstelling is aardig, hoewel het soortgelijke Oude ambachten en speelgoedmuseum in het Gelderse Terschuur vorig jaar veel uitgebreider en completer was.

de trekker: Playmobil tentoonstelling
Naast Lego is Playmobil tegenwoordig thuis helemaal in trek, en dus was de Wereld van Playmobil wisseltentoonstelling een schot in de roos. Op 300 m² op de bovenste etage staan echte pronkstukken uit de rijke traditie en de productie van het familiebedrijf Geobra Brandstätter uit het Duitse Zirndorf weer. In 1974 startten de eerste Playmobil figuren al lachend hun loopbaan. In het museum waren diverse speelhoeken opgesteld met dino's, piratenschepen, ziekenhuis, computerspellen en films.

Eenmaal beneden trok de grote verzameling goedkoper dan elders geprijsde Playmobil artikelen natuurlijk helemaal, en terecht. Uiteraard zijn weer diverse foto's geschoten. Helaas ontbrak nu de tijd om de mooie binnenstad van Hoorn verder te verkennen, maar dat gaat in 2009 wel gebeuren. Zo lonkt de stoomtram Hoorn-Medemblik ook nog altijd en zijn vrienden en strand ook dichtbij.

Labels: ,

07 november 2008

Myspace ontdekkingen november 2008 - 1

Jennifer Paige
Crush uit 1998, inderdaad, maar Jennifer Paiges muzikale loopbaan is verder gegaan. In 2001 werd Positively Somewhere uitgebracht, in 2004 gevolgd door Flowers.
In september 2008 werd Best Kept Secret op de markt gebracht. Verder kennismaken met de country/pop/rock van Jennifer Paige kan op Myspace. Hieronder de video van Underestimated.


The Priests
Via Moya Brennan kwam ik bij een stel Ierse muzikale priesters die zich om het het makkelijk te maken The Priests noemen. Paters Eugene O'Hagan, Martin O'Hagan en David Delargy zijn alledrie practizerende parochiepriesters in Noord-Ierland en brengen 24 november 2008 via Sony/BMG hun debuutalbum uit. Via hun website kun je podcasts beluisteren, en op Youtube hebben de heren een eigen videokanaal.


Nicole
De muzikale loopbaan van Nicole begon in 2000 als lid van de meidengroep Forte. Talloze optredens later ging ze naar The Right Amount tot 2004, toen ze met Andrew Lane een eigen plaat in elkaar zette. Invloeden van Michael en Janet Jackson, Stevie Wonder, Chaka Kahn en de SOS Band zijn hoorbaar. Voor de oudegedienden: productie van Jimmy Jam and Terry Lewis.
Nicole
Verder songs beluisteren en plaatjes kijken kan op Myspace.

Jes
Tenslotte dansbare muziek van Jes, de zangeres van de hit As The Rush Comes van Motorcycle (2003). Haar stem kun je ook horen op Tiësto’s In Search Of Sunrise, 4, 5 en 6. Ze schreef Everything voor Tiësto's Elements Of Life album. In 2007 bracht Jes haar eigen Disconnect uit, binnenkort gevolgd door Into The Dawn.

Imagination

Heaven

Meer luisterbaars op Jes' Myspace.

Labels: ,

06 november 2008

Inzicht vraagt om actie

In de afgelopen dagen heb ik in mijn weblog bericht over diverse voorbeelden van managers en medewerkers die met hun optreden schadelijk zijn voor het bundelen van krachten en het vrijzetten van energie die in een organisatie (latent) aanwezig is. Het gevaar van beschouwingen, inspirerende workshops, pakkende preken op zondag, boeiende conferenties als Compassievol leiderschap en een pep talk van je leidinggevende, dat ze niet tot daden leiden, niet tot een diepgaande, persoonlijk doorleefde verandering leiden.

Hieronder een treffend voorbeeld van herkauwen van nieuws op z'n Amerikaans.


Samenwerken is een werkwoord, je doet het of niet. Samenwerken beschrijven als fenomeen boeit wellicht, maar bindt mensen nog niet. Daadwerkelijk empathie tonen, communiceren, een team vormen, afhankelijkheid accepteren en verantwoordelijkheid nemen, uit die praktische invulling komt kracht voort! Ik heb het over de kunst om cultuurwaarden en mission statements niet alleen aan de muur te hangen, maar zelf uit te dragen.

Help je mee?

Labels:

05 november 2008

Nieuwe muziek distributiemodellen

Met Sensibilitymusic.com gaat singer/songwriter Joy Williams met haar man Nate gewoon zelf muziek verkopen. Williams is helemaal into social networking, want ze maakt zichzelf bekend op Facebook, bebo, Myspace, Purevolume, ILike, Last.fm,

Joy%20WilliamsQuantcast

Reverbnation biedt artiesten een arsenaal aan gratis online marketingdiensten, van street teams, nieuwsbrieven, Facebook applicaties, multimedia widgets, EPK's, digitale distributie via iTunes, profielpagina's tot e-mail campagnes.

Nokia heeft een eigen muziekwinkel, Nokia Music Store. Na betaling van je abonnement kun je onbeperkt muziek downloaden op je telefoon. Nokia zet tegen kopiëren wel DRM in, iets dat Sony in een vergelijkbaar alternatief achterwege laat. Na afloop van je abonnement mag je van Sony zelfs 300 nummers houden.

Tenslotte Facebook Music, een op Myspace en iLike gerichte beweging om sociaal netwerken aan een wereldwijd populaire hobby, muziek te koppelen. Met bijvoorbeeld de applicatie MusicShop kunnen Facebook gebruikers en artiesten elkaar vinden in de promotie en distributie van muziek. Het is deze connectie van fan en artiest die de makers, Musictoday.com voor ogen staat.

Labels: , ,

04 november 2008

Aanstootgevende managers

Het fysiek en verbaal geweld van de in onderstaand nieuwsbulletin bijeengebrachte 'managers' is ronduit aanstootgevend. Waar de technieken zijn opgedaan, weet ik niet, maar wat mij betreft passen ze in het rijtje 'zo dus niet'. Weerwoord tijdens een vergadering wordt niet geduld, machines worden met groepsgewijs uitspreken van mantra's geactiveerd en communicatie tussen medewerkers vindt slechts elektronisch plaats.

Op dergelijke werkvloeren zou ik alleen als adviseur, voorbeeld van 'hoe het ook kan' gezien willen worden.

Labels: ,

03 november 2008

Activity streaming updates november 2008-1

Twine public
Eindelijk, Twine heeft het closed beta stadium verruild voor publieke opening. Ik had me 31 oktober 2007 aangemeld als beta tester en had sinds 19 april een beta invite. De functionaliteit was echter nog zo gammel, dat ik er niet eerder over durfde webloggen. Inmiddels heeft de ontwikkeling van activity streaming niet stil gestaan, en dat speelt ook de publieke versie van Twine parten. Want wat is de toegevoegde waarde ten opzichte van de Friendfeeds, Plaxo's en dergelijke van deze wereld? Nadat ik zo'n 20 seconden heb moeten wachten om ingelogd te worden, en m'n tijdens de test aangemaakte profiel weer eens bekijk, werd ik opnieuw niet warm van Twine.

Voor het geval je niet tot de beta testers behoorde, legt onderstaande video de functies van deze activity streaming site voor je uit.


Friendfeed realtime API
FriendFeed heeft een Real-time API uitgebracht. Je kunt met deze API nu makkelijk streaming content op elke willekeurige site publiceren. Polling naar updates en long-polling wordt ondersteund, dat laatste is handig voor desktop client notificaties.

secondbrain update
Secondbrain heeft in oktober een update uitgebracht. Nieuw op de site is de mogelijkheid elke willekeurige blog RSS feed (dus niet alleen van Blogger of MetaWeblog) toe te voegen. Verder is een filter optie ingebouwd op de presentatie van activiteiten, en is een nieuwe explore page gemaakt. Content wordt er nu met wat AJAX trucs keurig in categorieën getoond in plaats van een lange lijst.


Myspace Nederland verliest van Hyves
Myspace Nederland, in februari met gepaste trots geïntroduceerd, kan niet winnen van het hier immens populaire Hyves. Het kantoor gaat dicht, de Nederlandstalige site blijft wel bestaan, echter zonder lokaal getinte content.

Webbr
En even zo vrolijk is er een toetreden in het segment: Webbr, een met AJAX volgestopt portal concept, dat je laat verbinden met al je social networking vrienden, categorieën maken, etc. Visueel van een ander soort dan Friendfeed, SecondBrain, niettemin vissend in een al overbeviste vijver.

Labels: ,

02 november 2008

BlueOrganizer wordt Glue

In januari 2008 berichtte ik over de browser hulp BlueOrganizer van AdaptiveBlue. De volgende evolutiestap van het hulpmiddel is Glue. De Firefox add-in helpt je met het zoeken en beoordelen van boeken, muziek, films, wijnen, restaurants, gadgets, beurskoersen, acteurs, tv series en dergelijke op het web. Zodra Glue iets voor je vindt, meldt het zich aan de bovenzijde van je scherm.

Na installatie blijkt Glue met Facebook te willen communiceren om je avatar en profielinformatie over te nemen. Dat scheelt weer zelf uploaden. Vervolgens kun je je eigen sites (weblog, Flickr, Friendfeed, Twitter e.d.). Het voordeel daarvan is een verdere versterking van je netwerk. Glue kan nu herkennen welke van de vrienden uit je sociale netwerken zich ook begeven op dezelfde webpagina's en vice versa. Je kunt vanuit de GlueBar op het Glue netwerk weer vrienden maken, waarme een add-on zelf ook weer een sociaal netwerk wil worden.

Verder kun je diverse acties loslaten op een webpagina, zoals het posten naar Del.icio.us of Twitter. Onderstaande video laat de mogelijkheden zien.

Glue Overview from AdaptiveBlue on Vimeo.

Glue is interessant en heeft absoluut toegevoegde waarde als tussenvorm van sociaal netwerken en co-browsing, of, zoals CNet het uitdrukt verbindt Glue het sociaal en semantisch web, kortom web 2.0 meets web 3.0, dus web 2.5?

Labels: , , , ,

01 november 2008

Oosterse vechtsport als nieuwe managementtechniek

Bij een krachtig (IT-) manager heb je ongetwijfeld een beeld. Om je woorden letterlijk kracht bij te zetten, zijn de vanuit Japan met Sony, Toyota en Nintendo meegekomen vechtsporten inmiddels populair in menig vergaderruimte. Hieronder treffende beelden, waar producenten van kantoormaterialen als Viking Direct of Office Depot alleen maar van kunnen smullen.

Al met al zie ik mezelf (heimelijk zou ik het natuurlijk wel willen ;)) niet direct deze techniek praktisch toepassen om vervelende vragen af te vangen. Samen een projectdoel bereiken moet efficiënter kunnen, nietwaar?

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker