Vaak genoeg online, informatie zoekend en publicerend, om via diverse wegen medesurfers met soortgelijke interesses te boeien. Muziek, IT, websites, genealogie, fotografie, nieuwe vormen van communicatie en interessante sites zijn gemeenplaatsen.

25 december 2007

De piek wijst omhoog

In menig kerstviering, -lied of -vertelling lijkt Kerst te draaien om mensen die met elkaar in vrede moeten samenleven.
"Ere zij God en vrede op aarde bij mensen des welbehagens"
(Lucas 2 vers 14) in de NBG 1951 vertaling. De genetivus objectivus zet niet-Latinisten wellicht op het spoor te denken, dat de mens zoveel welbehagen heeft, dat er vrede op aarde kan komen. Kerst, en ter illustratie het bekende gedeelte uit Lucas 2 ontnuchtert deze menselijke kerstgedachten. In de NBV klinkt het anders:
"Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft."
Juist, omdat de mens niet vredelievend is, maar Gods liefde naar hem/haar uitgaat, werd Jezus Christus geboren. Het heil komt dus van boven, van God. Menselijke inspanningen het Koninkrijk van God te realiseren in het hier en nu falen. In dat kader passen twee recent gelezen en gerecenseerde boeken:
1. De passie van de hoop, een theologisch en ethisch inzicht in de beweegredenen van veel christenen;
2. Het volk dat alleen woont, waarin de strijd met de joodse identiteit van joden en Israël belicht wordt.

Van zoetsappig terugblikken met herders, wat wijzen en een moordzuchtige koning naar het heden en de toekomst.Psalm 121 begint zo:
"Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft."

Aan het eind van de Bijbel, in Openbaringen 1 verzen 5b-8 klinkt het:
"Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. 'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'"

Labels: ,

This page is powered by Blogger. Isn't yours? eXTReMe Tracker