Philip Yancey – De bijbel die Jezus heeft gelezen

Het Oude Testament wordt door velen als ‘moeilijk’ ervaren. Wat moet een geestvervuld christen, vrij van slavernij en wet, levend onder de genade met offerrituelen, wetten, oorlogsverhalen, lastig uit te spreken namen? Philip Yancey’s De Bijbel die Jezus heeft gelezen nodigt uit tot herontdekken van het Oude Testament. Want, geef toe, noch Jezus, noch de apostelen beschikten over het Nieuwe Testament. Na een inleiding, neemt Yancey je mee langs een aantal van die moeilijke boeken: Job, Deuteronomium, Psalmen, Prediker en de profeten. Als een persoonlijk reisverslag vol anekdotes, eigen ervaringen en verwijzingen naar het leven van Jezus Christus gaan de boeken leven. Deuteronomium als bitterzoete ervaring, de vroomheid in alle toonaarden in de Psalmen en de sprekende God door profetieën. Yancey worstelt evenals vele anderen met levensvragen als het doel van zijn bestaan, waar is God temidden van het lijden, wat houdt genade in. Het verhaal van Job staat model voor de boodschap van Yancey in dit boek: we moeten God niet willen begrijpen of rechtvaardigen. We moeten Hem vertrouwen. Jezus Christus leefde het voor: hij gaf geen antwoord op alle vragen, maar stelde vooral vragen. In Zijn lijden zweeg Vader God, maar leed mee. Het was uiteindelijk Zijn kracht die overwon en het plan met Zijn kinderen, dat voltooid werd: de rode draad door het Oude Testament naar het Nieuwe. Uitnodigend, eerlijk en verrijkend in de lijn van Yancey’s andere werken.

ISBN 9058291162, €15,95

Waar liggen je wortels?

      No Comments on Waar liggen je wortels?

Elke familie lijkt typische beroepsgroepen te herbergen (bij ons vooral grafici, theologen, organisten en onderwijzers), of is sterk streekgebonden (elke Spakenburger visboer of bakker lijkt De Graaf te heten). Belevenissen, lotsverbondenheid en vormen inspiratie voor schrijvers van familie- en streekromans. Ik introduceer in dit kader graag twee zeer lezenswaardige schrijvers die je met een gerust hart op je literatuurlijst kunt zetten. Chaim Potok (1929-2002), jood, filosoof, theoloog en briljant verhalenverteller schrijft uitermate boeiend over de gevaren van assimilatie, de grenzen van het cultureel en sociaal aanvaarde en de drang om zich als individu te ontplooien in de context van een Amerikaanse jood in de 20e eeuw. Mijn naam is Asjer Lev (1972) en De gave van Asjer Lev (1990) waren mijn late introductie -helaas na het afsluiten van de literatuurlijst op het VWO- tot Potok’s oeuvre. Zijn Omzwervingen (1978) verhaalt de geschiedenis van de joden vanaf het Oude Testament tot in de 20e eeuw, na de Tweede Wereldoorlog. Ondanks alle verdrukkingen, omzwervingen en assimilatie blijft volk en godsdienst door alle eeuwen heen bestaan. De kracht van familiewortels vind je ook terug in Maryse Condé’s Ségou. Een machtig familierijk in Noordwest-Afrika worden met de ondergang bedreigt als de islam en het christendom hun intrede doen. Dwars door eeuwenlange verdrukken, slavernij, vluchten en hongersnood, beschreven in 773 pagina’s, blijft de voortgang van het leven verzekerd. Naast de vervelende gevolgen van zogenaamde ‘generatievloeken’, blijken familiebanden dus gelukkig ook zeer inspirerend kunnen te werken.

Wortels als muzikale inspiratie

Ook muzikanten hebben zo hun diepe wortels. ‘Face of the bass’ Abraham Laboriel is zo dienstbaar aan artiesten op en buiten het christelijke erf, dat je zijn basgeluid ongetwijfeld al eens hebt mogen beluisteren. Na jarenlang met collega sessiemuzikanten de jazzrock formatie Koinonia te hebben gevormd, bracht Abe ook solo-albums uit. Zijn tweede, Guidum (1995) werd terecht opgedragen aan zijn ouders. Kinderen van Afrikaanse slaven die in Honduras terecht kwamen. Guidum verbindt de luisteraar weer met Midden-Amerika en Afrika.

Iona dankt niet alleen haar naam, maar ook veel van haar muzikale inspiratie aan de evangelisatie-activiteiten van de christenen vanaf de 6e eeuw in Schotland en Ierland. Bezoeken aan de kloosters en ruïnes op de eilanden Lindisfarne en Iona, het bestuderen van The Book Of Kells laten je niet koud, is ook mijn eigen ervaring.

Doelgericht of gekopieerde hype?

Cover via Amazon

Waar gaat het over?

Wat Warren beschrijft is een ogenschijnlijk eenvoudig model voor gemeenteleven, gebaseerd op vijf Nieuwtestamentische elementen, die in evenwicht moeten zijn: aanbidding, gemeenschap, discipelschap, dienstbetoon en evangelisatie. Ook volgens Warren niets nieuws onder de zon: veel gemeenten en kerken onderkennen deze elementen, maar benadrukken er één of meer. Denk aan de eenzijdige focus op celgroepen, praise & worship, geestesuitingen, bedieningen, onderwijs of evangelisatie. Een gebalanceerde, geïntegreerde benadering van deze aandachtsgebieden en een sterke concentratie op de bovenliggende doelen in alles (lidmaatschap gemeente, organisatiestructuur, onderwijs, activiteiten, etc.) is uiteindelijk effectiever dan een partiële benadering. Als je gemeente gezond is, is groei vanzelfsprekend.

Warren opent zijn boek met de analogie van de surfer. God maakt de golven, wij moeten erop surfen. God inspireert en geeft gelegenheden, wij moeten durven uitstappen, oefenen en trouw zijn aan onze roeping. Het succes lonkt, maar wat eraan vooraf gaat, is ook belangrijk. Warren neemt je mee in het verhaal, vertelt over de aanpak, de mislukkingen, het bijstellen en schaven. Een lijst bronvermeldingen mist in het boek, en brengt de organisatoren van het Nederlandse platform op de gedachte, dat Warren het model zelf heeft uitgedokterd. Southern Baptist Rick Warren vertelt echter eerlijk, dat enerzijds het in de jaren ’70 ontwikkelde basismodel nog steeds opgeld doet in de Californische Saddleback gemeente, anderzijds in de praktijk gegroeid is. Natuurlijk is het onderwijs, dat Warren genoot op het Fuller seminarie, zijn persoonlijkheid (“synthesizer and systematizer”, zoals hij zelf zegt en meermalen wordt bevestigd in Purpose Driven Church), het vooraf uitgevoerde veldwerk en het luisterend oor bij invloedrijke denkers als managementgoeroe Peter Drucker, vormend geweest.

Toepassing

Toepassen van de principes (Warren waarschuwt bewust voor het gebruik van methoden) is, anders dan de initiatiefnemers voor het Platform suggereren, niet zomaar in te passen in bestaande structuren. Nogal wat heilige huisjes worden bedreigd met sloop. Het aantal eye-openers is onthutsend groot!

Instant succes ligt op de loer: Wie verlangt naar zegen doet er verstandig aan de stappen in het handboek zorgvuldig te volgen. Christenen kunnen Een Doelgericht Leven, dat een programma biedt voor ‘Veertig Doelgerichte Dagen’, voor hun persoonlijke stille tijd gebruiken, maar eigenlijk is het bedoeld voor de hele gemeente. Het argument “Als dit werkelijk alleen maar typisch Amerikaans gedoe zou zijn, leg me dan eens uit waarom het levens van nuchtere Nederlanders verandert,” is gemakkelijk te weerleggen met voorbeelden als de Toronto Blessing, de praise & worship beweging, de veranderde eetcultuur en de invloed van Amerikaanse films en muziek. Wat blijft is Saddleback geweldig voorbeeld en de nuchtere conclusie van Rick Warren, dat de grootste kerken nog vorm moeten krijgen. En het doel? Bigger is better? Nee, de visie die God je geeft als leider voor jouw gemeente in jouw geografische en culturele context als tuinman tot wasdom brengen.

En Rafaël gemeente Sion? Het Kerygma-materiaal dat voor het vervolg van de startcursus en de training van leiders wordt gebruikt, de ondersteuning die de leiders krijgen om de gemeentevisie te formuleren, te communiceren en te detailleren zijn mede geïnspireerd door Rick Warren’s boeken. Niet najagen van succesformules, maar dankbaar gebruik maken van. Meer informatie: www.doelgerichtleven.nl.

Bijbellezen: Kinderlijk simpel?

“Lees je Bijbel, bid elke dag” wordt de eerste kinderjaren praktisch gemaakt als Lees voor uit de Bijbel, bid met je kinderen. Welke Bijbel pak je dan om je kroost echt te ‘pakken’? Vroeger lazen m’n ouders voor uit Anne de Vries’ Grote Vertelboek, kochten de hele serie Bijbel in Beeld voor ons en lazen voor uit stichtelijke kinderboeken van W.G. van der Hulst. Tegenwoordig is het aanbod veel groter, en met drie eigen kleine kinderen de eigen ervaring ook. Een goede keuze blijft lastig, en wordt voornamelijk bewezen in de praktijk met jouw kinderen in een bepaalde leeftijd en ontvankelijkheid. Je eigen inbreng, boeiend kunnen vertellen, uitleg bij afbeeldingen en het stellen van controlevragen dragen bij aan het oppikken van geloofswaarheden door je koters. Hier een (eerste) handreiking met een kwartet in ons gezien gebruikte kinderbijbels. De Kinderbijbel in 365 geïllustreerde vertellingen van Mary Batchelor (ISBN 9026610513) heeft korte in één 3 minuten te lezen verhaaltjes. Een breed scala onderwerpen, inclusief de oudtestamentische koningen, Psalmen, Spreuken en enkele profeten, de brieven van Paulus, Jakobus en Johannes komen aan bod. Geschreven om voor te lezen aan 5-6 jarigen, hoewel jonger ook kan.

De Bijbel voor jou! van J.H. Mulder-van Haeringen (ISBN 9063531699), geschreven voor haar gehandicapte dochter en verder voor een iets jonger publiek dan de vorige bijbel, 4-jarigen. De geïllustreerde verhalen zijn wat langer, en kosten dikwijls 2 maaltijden. Een smallere basis aan gebruikte bijbelboeken, zonder essentiële verhalen te missen.

Nog korter van verhaalstof, maar expressiever geïllustreerd, is de Ontdekkings Bijbel (ISBN 9063533330), die –vertaald uit het Engels- door Medema en Stichting Antwoord wordt verspreid. Voorlezen kan voor 3-6 jarigen, maar het boek is uitermate geschikt om kinderen zelf te laten lezen.

De ARK Boeken kinderbijbel (ISBN 90333823276) bestaat uit 52 afzonderlijke deeltjes, 30 verhalen uit het Oude Testament en 22 uit het Nieuwe Testament. Rijkelijk geïllustreerd worden voornamelijk de spectaculaire, kinderen aansprekende, verhalen als Noach, Simson, David en Goliath, De goede herder, Lazarus, Paulus in Damascus belicht. Eenvoudig taalgebruik en dus zeer geschikt voor nog jonge kinderen, of om zelf te laten lezen.

Onbezonnen om PRINCE2 af te serveren

Is het gek om projectbetrokkenen een week op cursus te sturen om zich de spelregels eigen te maken? Werd en wordt niet regelmatig de spelleiding louter bij de projectleider neergelegd, die dan hoe dan ook altijd het haasje is? Wie is gebaat bij een niet functionerende stuurgroep, lijnmanagers die zonder pardon schaarse projectmedewerkers terugtrekken, of een project dat door de omgeving al bij voorbaat als mislukt wordt beschouwd?
Is het dan niet de kracht van een methode als Prince II om continu de bedrijfseconomische rechtvaardiging te zoeken in een actuele business case? Is ‘management by exception’ dan niet veel slimmer dan een maandelijkse stuurgroepvergadering, waarin de aanwezigen niet of net een berg papier hebben doorgeworsteld, zonder adequate maatregelen te kunnen treffen?
Valt Prince II te verwijten dat het tot spreadsheetmanagement leidt? Natuurlijk is een ‘issue’- of ‘risk log’ niet exclusief voorbehouden aan Prince II. Een kwaliteitsborgingfunctionaris zou zonder besef van de nieuwste ict-projectmanagementmethoden dezelfde maatregelen aanbevelen. Als het gevoel ontstaat alleen maar druk te zijn met lijstjes, past nuchterheid. Waarom doen we dit? Kan het efficiënter? Gebruiken we de juiste hulpmiddelen?
Door methoden als Prince II als ‘arrogant en zelfgenoegzaam’ te verwerpen, blijft de ict-branche achterlopen bij andere industrieën als elektronica en telecommunicatie. Juist de best practices uit de Britse telecomsector (‘stroperig’ in Keetels’ woorden) vormen de basis voor Prince II. Nee, het certificeren als Prince II Practicioner maakt je geen goede projectmanager. Prince II karakteriseren als ‘systeem om projectmanagement-kamergeleerden te maken’ of samen te vatten in de term ‘verwachtingsmanagement’ is onbezonnen.
Rest de vraag wat dan wel de oplossing is. Ofwel, als Prince II totaal ongeschikt is, wat dan wel?