Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt

Douwe Draaisma schreef eerder voor bladen als Feit & Fictie, Filosofie Magazine, Nederlands Tijdschift voor Psychologie, NRC Handelsblad en Psychologie Magazine. In Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt belicht hij het autobiografisch geheugen langs diverse invalshoeken. Waarom herinneren we ons de ‘eerste keer’ zo goed? Waarom vergeten we sommige dingen juist wel, en andere niet? Waarom zijn we alles vergeten wat vóór ons 3e of 4e jaar gebeurde, hoewel we er destijds vrolijk over kwebbelden? Hoe kan damgrootmeester Sijbrands blind tientallen potjes spelen? Hoe kan het dat stervenden hun leven als een film aan zich voorbij zien trekken?

Draaisma put voor de indrukken, vragen en antwoorden in gevalsstudies, literatuur, eigen ervaringen, interviews en poëzie. Boeiend zijn de verhalen over de fotoserie van de Duitse familie Wagner, de déja-vu’s, het reminiscentie-effect en de niet-te-beantwoorden vragen aan Ton Sijbrands.

En of er wordt geput in de wereld van fysiologische klokken, telescopie, metingen van tijd en ruimte, een sluitend en afdoend antwoord op bovenstaande vragen kan niet gegeven worden. Misschien ook maar goed ook, dan valt er nog veel te verwonderen, overpeinzen en te herinneren.

Reblog this post [with Zemanta]

Van speelklok tot pierement in Utrecht

Vanmorgen na een rustige start met z’n alleen naar Capgemini Outsourcing in Utrecht Rijnsweerd, waar é´n van de twee locaties voor de jaarlijkse Patatjesdag was. Het schminken, de oliebollen, de kindervoorstelling met 2 piraten, het rondkijken op ‘het werk van papa’ (beter: de kale flexplekken op de 4e; voor de vulling waren er echt nog wat collega’s aan ‘t werk) en de onvermijdelijke patatten waren een schot in de roos.

‘s Middags met de harmonicabus lijn 11 naar het Janskerkhof, en vandaar lopend naar het museum Van Speelklok tot Pierement in de voormalige Broerenkerk. Het was al ruim 20 jaar geleden, dat ik er zelf was geweest. De museumcollectie bestaat uit automatische muziekinstrumenten, zoals carillonklokken, speeldozen, pianola’s, de zingende nachtegaal, buikorgels, smartlappen, tingeltangels, automatische orkesten zoals de beroemde Vioolspeler, straat-, kermis- en dansorgels. We konden om 13.30u direct mee met de rondleiding. De instrumenten worden dan uitgelegd en aan ‘t spelen gebracht. Uiteraard was er in het kader van de kerstvakantie aan de jongsten gedacht. Niet alleen klonken uit de speeldozen en draaiorgels kerstmuziek. De kleintjes konden zelf draaiorgelman/vrouw spelen (bij de dochters was Sneeuwwitje favoriet), orgelpijpen aanblazen of een deuntje op een ponskaart componeren.

{google.nl}-3785429901075777042{/google.nl}

Reblog this post [with Zemanta]

René Kahn – Hersenen en gedrag

Na het toegankelijke Onze Hersenen van René Kahn is Hersenen en gedrag een meer academisch geschreven overzichtswerk van de laatste ontwikkelingen in de cognitieve neurowetenschap, het interdisciplinaire vakgebied dat zich bezig houdt met de werking van ons brein en gedrag.

Na een beknopte geschiedenis van de cognitieve neurowetenschap, bespreekt hij de principes van de evolutionaire psychologie en biologie. Het darwinistische ‘geloof’ in de evolutie, functionele specialisatie, evolutionaire voordelen en het ‘gewoon’ (zij het in vele miljoenen jaren) evolueren van oersoep naar mens is de keuze van de auteur, hoewel ook hij kanttekeningen plaatst bij de toepasbaarheid van de oorspronkelijke ideeën van Darwin. De neuroanatomie van de hersenen komen diverse functies zoals peceptie, geheugen en emotie in aparte hoofdstukken aan de orde. Het bewustzijn, het slot van het boek, blijkt ook voor de wetenschap nog te complex, hoewel erg boeiend. Enerzijds weten we heel veel meer over onze hersenen en kunnen we bijvoorbeeld bepaalde ziekten beter behandelen. Nuchter is Van der Linden ook: de reductionistische, natuurwetenschappelijke visie op ons denken en handelen is beperkt. Eigenlijk zijn we niet meer dan een brein op een stokje in een natuurwetenschappelijk laboratorium. Sociale factoren worden in dergelijke enkelvoudige analyses niet meegenomen. Typisch menselijke processen als seksualiteit, nieuwsgierigheid, vriendschap, religiositeit, spel, tevredenheid, minachting, voldoening, en dergelijk zijn slechts gedeeltelijk te verklaren vanuit een darwinistisch perspectief.

Wat we nu voor waar aannemen, kan over een aantal decennia naar de prullenbak verwezen zijn. Dat houdt wetenschapper en lezer fris, mits ze beiden zo onbevangen mogelijk te werk gaan.

Haagse blog

      1 Comment on Haagse blog

Een Blokker aanbieding van een tijd geleden voor een NS Dagkaart (2-persoons voor EUR 24,95) aangevuld met 3 Railrunner kaartjes bracht ons vandaag naar Den Haag. Ditmaal niet voor werkgerelateerde bezoeken aan ANWB, Nationale Nederlanden of Robein Leven, maar ‘gewoon’ om de kinderen kennis te laten maken met Binnenhof, Paleis Noordeinde, het Museon en het Omniversum. De laatste 2 had ik zelf ook nog nooit eerder gezien. De tijd van Tienertoeren ligt ook al 20 jaar achter me, het benutten van de Museumkaart is tegenwoordig een gezinssport.
In de binnenstad stuitten we bijvoorbeeld op het 3FM Glazen Huis, dat juist vanavond de deuren weer opendeed. Na de stops in de binnenstad kozen we voor de wandelwagen richting Stadhouderslaan / Kennedylaan. In de Zeestraat was het Panorama Mesdag open! Ook zo’n unieke gelegenheid voor ons en de kinderen (het museum is jarenlang wegens restauratie gesloten geweest). Onderweg natuurlijk het Vredespaleis. Het Museon was voor de kinderen een schot in de roos: veel doe-het-zelf, veel computers en een niet-lineaire opstelling van allerhande thema’s, geheel passend bij de computer-minded kids met niet al te lange spanningsboog 😉 Vanwege de Kerst sloot het museum al op 16u, dus stonden we vlak voor dat tijdstip bij de buren, het Omniversum. De aanvankelijk voor 18u uitgekozen film Deep Sea werd acuut verruild voor de nieuwe film Mummies – geheimen van de farao’s, zeer indrukwekkend voor ons allemaal. Terug met tram 17 naar Den Haag CD, waar we de Burger King wat fast food lichter maakten. De kinderen voorzien van een Golden Compass ‘verrassing’, dus energie genoeg om de hele terugweg ook wakker te blijven en lawaai voor 10 te produceren op de kerstavond. Natuurlijk biedt Den Haag nog veel meer, zoals het Mauritshuis, Gevangenenpoort, Museum voor Communicatie, Museum Mesdag, Madurodam, het strand van Scheveningen, dus terugkomen doen we zeker. Meer foto’s vind je uiteraard op Flickr.

Een preek voor tentenmakers

      2 Comments on Een preek voor tentenmakers

Boven Jesaja 54 staat in de NBG: Sions heerlijke toekomst (een grotere tent!)

(Jesaja 54:1-5 NBV)

Jubel, onvruchtbare vrouw, ij die nooit een kind hebt gebaard; breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want–zegt de HEER –, de kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. Vergroot de plaats voor je tent , span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren. Want je maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, men noemt hem God van de hele aarde.

(Jesaja 54:10-17 NBV) Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar– zegt de HEER, die zich over je ontfermt. Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met fijne leem zal ik je stenen inleggen, op saffier zal ik je grondvesten.Ik maak je torens van robijn, je poorten van beril, je muren van kostbare edelstenen. Al je kinderen worden onderricht door de HEER, rust en vrede zal hun ten deel vallen;gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard.Word je toch aangevallen, het komt niet van mij. Valt iemand je aan? Het wordt zijn eigen val. Ik heb de smid geschapen, die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te vervaardigen voor een zeker doel; zo heb ik ook de vernietiger geschapen, die verderf wil zaaien. Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken–spreekt de HEER.

Vers 1

“Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard; breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want–zegt de HEER –, de kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde.”

In Jesaja 53 zien we de Christus, het lijden, sterven en de kracht van Jezus’ verlossings- en genezingswerk voor ons. De Koning staat er centraal. In hoofdstuk 54 gaat het om de koningin, de bruid van Christus, Zijn Gemeente, jood en heiden onder één dak en één herder.

“onvruchtbare vrouw” God drukte dit uit in de geschiedenis. Sara, Rebekka, Rachel, Hanna (moeder van Samuël) waren allen eerst onvruchtbaar. Daarna baarden deze vrouwen door de bijzondere tussenkomst van God op wonderbaarlijke wijze. En dat alles om een Goddelijk plan uit te drukken: wat menselijk gezien onmogelijk is, wat verschopt en veracht, bespot en verstoten is, blijkt een schakel in Gods reddingsplan.

Jesaja 62:4  (NBV): “Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen.”

Paulus interpreteert de verzen uit Jesaja 54 in zijn brief aan de Galaten om duidelijk te maken, dat we als christenen niet meer onder de wet vallen.

In Galaten 4:21-31 (NBV): “Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet? Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft.  Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder, want er staat geschreven: ‘Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is.’ En u, broeders en zusters, bent net als Isaak kinderen van de belofte. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. Maar wat zegt de Schrift? ‘Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin.’ Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw.”

Jesaja 54 zelf biedt echter een andere belofte: “de kinderen van deze verstoten vrouw (Hagar) zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde (Israël).”

Joh 10:16, waar Jezus spreekt tot de joodse Farizeën: (NBV) Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Of, zoals Paulus het aan de Romeinen uitdrukt in Romeinen 11:17-18 (NBV) “En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u.”

Zoals uit het vervolg blijkt, is er redding mogelijk voor zowel jood als heiden. Daarom ook:

Vers 2-5 “Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Wees niet bang: je zult niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad van je weduwschap niet meer herinneren.Want je maker neemt je tot vrouw, HEER van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige van Israël zal je bevrijder zijn, men noemt hem God van de hele aarde.”

Om de grote kudde van Jezus te kunnen hoeden, te beschermen en te kunnen scheiden, te heiligen van de wereld, is ruimte nodig, heel veel ruimte.

Ons westers beeld op een tent en hoe groot deze zou moeten c.q. kan zijn…

– slide enkele tent volgens de scouts. Groter worden kan niet

– slide tentenkamp: jij in jouw klein tentje, en ik in ‘t mijn

Hoe bedoeïenen aankijken tegen een tent

–         slide grote tent

–         slide nogmaals grote tent

Welke speciale tent de joodse lezer van Jesaja voor ogen had

–         tabernakel – 4 slides

–         slide tent der samenkomst

————————————-

Waarvoor dient een tent?

1) aangewezen plaats, aangewezen tijd, bijeenkomst, vergadering

1a) aangewezen tijd

1a1) aangewezen tijd (algemeen)

1a2) heilige tijd, vastgesteld feest, bestemde tijd

1b) afgesproken samenkomst

1c) aangewezen plaats

1d) afgesproken sein of signaal

1e) tent van samenkomst

Een ontmoetingstent voor iedereen, nog vóór de ‘tabernakel’.

Exodus 27: ontwerp tabernakel door God aan Mozes meegedeeld

Exodus 33: Mozes slaat een ontmoetingstent op buiten elke legerplaats om een ontmoetingsplaats met God te hebben. Eenieder die wil, mag erheen.

Exodus 35: opnieuw opdracht tabernakel te maken, voorafgegaan door inzameling materialen bij het volk

Exodus 36: bouw tabernakel

Doel van een tent? God zoeken om

1) zoeken, verzoeken, verlangen, eisen

1a) (Piel)

1a1) zoeken om iets te vinden

1a2) zoeken te verkrijgen

1a3) het gelaat zoeken (te zien)

1a4) verlangen, eisen

1a5) verzoeken, met drang verzoeken

1a6) vragen

1b) (Pual) gezocht worden

Deze ruimte, gelegenheid, aanwijsbare plek om God te zoeken moet zonder terughoudendheid (should anyone be left out?) uitgebreid worden. Het is mogelijk door Jezus Christus’ verzoeningswerk als Hogepriester.

Hebreeën 10:11-14 (NBV) “De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.”

Vers 19-25 Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.  Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.”

Openbaringen 19:6-9 (NBV): “Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.”

Jesaja 49:19-20: “Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land–weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners, en je aartsvijand zal in de verte verdwijnen. Je dacht dat je je kinderen verloren had, maar eens zul je hen horen zeggen: ‘Het is ons hier te benauwd. Geef ons meer ruimte om te wonen.’”

– Slide nieuw Jeruzalem

Vers 10-12 “Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar– zegt de HEER, die zich over je ontfermt.Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met fijne leem zal ik je stenen inleggen, op saffier zal ik je grondvesten. Ik maak je torens van robijn, je poorten van beril, je muren van kostbare edelstenen.”

Jesaja 33:20 (NBV):“Aanschouw dan Sion, de stad waar wij onze feesten weer vieren. Met eigen ogen zul je Jeruzalem zien, een oord waar je ongestoord kunt wonen, een tent die nooit wordt afgebroken, waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt.”

De voorgaande verzen uit Jesaja 54, we hebben ze niet gelezen, slaan in de eerste plaats op Israël en duiden op Gods trouw aan Zijn volk. We mogen het ook op de gemeente toepassen, mits we de wettige eigenaar (Israël) het niet ontzeggen. Waar God soms ver weg lijkt en (zoals in andere profetieën) Zijn hartenkreet uit richting Zijn bruid, Hij terugkeert in Genade, Zijn volk bevrijdt en herstelt. Zoals dat de joden gebeurde na de Babylonische ballingschap en verdere vervullingen in de tijd, zo zijn we als heidenen ook teruggeplant op de edele wijnstok (Rom. 11).

Wij hebben ook hier met de schoonste beelden, de beschrijving van het nieuw Jeruzalem, welke heerlijke stad in de Openbaring van Johannes nog breder beschreven wordt. Israël en Jeruzalem, behoren zij niet bij elkaar? Doch daarom behoren beide niet minder aan een ieder die gelooft.

–         nieuwe slide (bijbel)

Vers 13

“Al je kinderen worden onderricht door de HEER,  rust en vrede zal hun ten deel vallen”

Wat een voorrecht door God zelf onderwezen te worden! En hoe weinig laten we het gebeuren!

Wij willen liever onszelf leren, of door anderen geleerd worden dan van God door zijn Woord en Geest. Mensen kunnen ons veel voorleggen en voordoen. Zij kunnen ons niet bekeren, niet ons hart veranderen, ons niet tot nieuwe mensen maken. Dat kan en doet God alleen. God maakt door Zijn Geest ons bewust van onze zonde, en van Christus in zijn gerechtigheid. Wat heerlijk aanbiddend neer te vallen voor Hem, van wie wij zo dikwijls hoorden spreken en zelf spraken, zonder Hem echter te kennen.

Vers 14-16

“gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard. Word je toch aangevallen, het komt niet van mij. Valt iemand je aan? Het wordt zijn eigen val. Ik heb de smid geschapen, die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te vervaardigen voor een zeker doel; zo heb ik ook de vernietiger geschapen, die verderf wil zaaien.

God regeert over alles, ook over het kwaad. Hij heeft ook de duivel geschapen.

Vers 17 “Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken–spreekt de HEER.”

God beschermt zijn gelovige kinderen

Mattheüs 16:18 (NBV): “En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.”

God geeft Zijn kinderen kracht en autoriteit om te bevrijden, te genezen en te verkondigen!

Marcus 16:16-18 (NBV): “Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’”

En wat houdt de opdracht het goede nieuws te vertellen, Marcus 16:15 en Mattheüs 28:19 e.v. in?

–         slide Jesaja 55:1-2

–         slide Jesaja 55:3, 6-7

Jesaja 55:1-3 en 6-7 (NBV)

Teksten staan op slides

“Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.”

– slide Allereerste opdracht

Onze allereerste opdracht:

  • Maak het moeilijk voor de inwoners van je plaats om naar de hel te gaan.
  • Breng ze onder dak bij God. In Zijn tent is plexat!
  • Na 40 Doelgerichte Dagen:

– slide Ervaringen uit 40DD actiebrief 16

–  2-15 bekeerlingen tijdens campagne

–  2- 25% groei bezoekers samenkomsten

– 10-400% groei bezoekers celgroepen

Kortom:

  • God houdt ontzettend veel van ons; Hem ontmoeten is groots!
  • Met alle gelovigen, ‘jood en heiden’ zijn we bij God onder één dak!
  • “Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. Naar alle kanten zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken.” Jesaja 54:2

n       Bid in geloof mee op 27-28 augustus

n       Nodig mensen uit bij God onder dak te komen;

n       Ga staan op de beloften van je Heer en God!