Anselm Grün – Leeswijzer bij de Bijbel

In de Leeswijzer bij de Bijbel reikt de Duitse monnik Anselm Grün zeven manieren aan om de Bijbel te bestuderen en persoonlijke lessen te trekken uit wat je leest, beleeft, overdenkt en doorbidt met God. De historisch-kritieke uitleg kijkt naar het genre, de vorm en de historische context van de passage. De spirituele en mystieke uitleg zet een allegorische bril op bij het lezen en interpreteren. Beeldspraak wordt overgezet en betekenis gegeven voor het hier en nu. De theologische uitleg interpreteert teksten vanuit een eigen godsbesef. Zie je God als Heerser, Verlosser, Dienstknecht of bijvoorbeeld Genezer, zal de boodschap doorspekt zijn van dergelijke beelden. In de kerkelijke schriftuitleg staat niet het individu, maar de kerk of gemeenschap centraal. Beelden van de gemeente, manieren om samen te komen, onderlinge eenheid na te streven, zijn dan de aanknopingspunten.

In de door Carl Jung gepropageerde dieptepsychologische uitleg gaat het juist wel om jou, jouw pijn, heelwording en aanraking met God. De in Latijns-Amerika ontwikkelde bevrijdingstheologie leest de Bijbel als relaas van verlossing, vrijmaking en een appèl recht te doen, een sociaal evangelie te preken en te praktiseren. Tenslotte biedt Augustinus handvatten voor een persoonlijke schriftuitleg. Geen eigenmachtig afwaarderen van de bijbelse woorden tot wat goed klinkt voor jezelf, maar een persoonlijke invulling zoeken bij wat je leest na een worsteling met de Schrift, God en Zijn Geest. De bijna 120 pagina’s zijn gelardeerd met voorbeelden van uitleggingen van deze manieren. Niemand leest de Bijbel onbevooroordeeld of zonder kader. Geeft niks, dit boekje maakt deze kaders duidelijk.

Over de auteur

Anselm Grün (1945) is monnik in de benedictijner abdij van Münster-Schwarzach. Hij is een alom gewaardeerd zielzorger, schrijver en docent. Met zijn taltijke optredens, lezingen en boeken bereikt hij wereldwijd miljoenen mensen. Een bijzonder en wijs mens die je in het hart raakt.