Open brief aan de kerk: Efeziërs : één in Christus, het fundament onder een nieuw leven

Als ik kijk naar de bijbelgedeelten die gebruikt worden in de preken in onze gemeente, dan is de brief aan de Efeziërs populair. Alle aandacht gaat uit naar de kerk als de belichaming van Christus op aarde, gevormd door alle christenen ongeacht hun herkomst. Vaak worden snippers, een paragraaf of een thema, niet de brief in z’n geheel gebruikt. En dus behandelen we als groeigroep bijbelstudie op verzoek van deelnemers de brief eens van inleiding tot slot. Eerder bekeek ik de context in de Handelingen van de apostelen en een aantal herhalende thema’s (hemelsferen, het op Christus wijzen van alles en het mysterie dat in hem werkelijkheid is geworden), vandaag gevolgd door één zijn in Christus en de kenmerken van een nieuw leven met / in / door / voor hem.

Eenheid, de uitdaging en bestemming van christenen

 • “Aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus.” (Efeziërs 1:1)
 • “En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.” (Efeziërs 1:5-6).
 • “…zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.” (Efeziërs 1:10)
 • “Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.” (Efeziërs 1:22-23).
 • “Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.” (Efeziërs 2:6)
 • “Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.” (Efeziërs 2:10)
 • “Maar nu ben u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.” (Efeziërs 2:13-18)
 • “Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte geven door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” (Efeziërs 3:14-19).
 • “Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.” (Efeziërs 4:3-6)
 • “En hij is het, die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.” (Efeziërs 4:11-13)
 • “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.” (Efeziërs 4:15-16)
 • “Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen.” (Efeziërs 5:22-24)
 • “Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel: men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.” (Efeziërs 5:29-31)

Kenmerken van het nieuwe leven als gelovige

“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.” (Efeziërs 2:19-22)

De basis ligt in ons geloof in Jezus, de Heer (Efeziërs 1:13, 15). Door geloof wordt ons hart verlicht en zien we waarop we hopen mogen (1:18), aanvaarden we dat God ons heeft voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden (Efeziërs 1:5). Zonder God gaan we de weg van de god van deze wereld (2:2), laten we ons beheersen door onze wereldse begeerten, zelfzuchtige verlangens en gedachten en staan we bloot aan Gods toorn, net als ieder ander (2:3). God heeft ons door genade gered, dankzij ons geloof, een geschenk van God en geen gevolg van onze daden (2:5,8,9).

De nieuwe weg achter de Weg (Christus Jezus) aan, betekent:

 • “Ik (..) vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.” (Efeziërs 4:1-3)
 • “Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.” (Efeziërs 4:15)
 • Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.” (Efeziërs 4:25-32)
 • “Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast – spreek liever woorden van dank.” (Efeziërs 5:1-5)
 • “Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist.” (Efeziërs 5:9-10)
 • Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. (Efeziërs 5:18-20)
 • Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.” (Efeziërs 5:21)
 • Mannen, heb uw vrouw lief (…) Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. (…) Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Slaven gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterweg, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt.” (Efeziërs 5:25,33, 6:1,4-9)
 • “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houdt stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. (Efeziërs 6:10-18).

Jezelf (niet) verliezen in details

Expres heb ik geen studie uitgewerkt over de overeenkomsten en verschillen tussen brieven aan de Kolossenzen en Efeziërs. De voetnoten in je eigen Bijbel helpen je verder om de in de Efeziërs brief aangehaalde teksten uit het Oude Testament en parallelteksten in het Nieuwe Testament allemaal bij langs te lopen. Zou ik dat met een groeigroep doen, kan ik met gemak 10 bijeenkomsten vullen, maar weet ik ook zeker elkaar verloren te zijn in details, terwijl de grote lijnen, de hoofdthema’s en de praktische uitwerking in ons leven in de Efeziërs brief zelf te vinden zijn.