Lessen van de profeet Nahum

      1 Comment on Lessen van de profeet Nahum

NahumEen eeuw na de bekering van de inwoners van de stad Nineve naar aanleiding van de oproep en waarschuwing van de profeet Jona, zijn de nakomelingen weer volop met afgoderij, hoererij terug in hun ongehoorzaamheid aan God. We schrijven de 7e eeuw voor Christus. Het Assyrische Rijk heeft in de 9e en 8e eeuw voor Christus het noordelijk deel van Israël in ballingschap weggevoerd, een voorzegde straf voor stelselmatige afgoderij en negeren van het verbond met God. Hoe snel het kan omslaan, lees je bijvoorbeeld in 2 Koningen 18-20 over Hizkia en de eerstvolgende koning Manasse in 2 Koningen 21, of over koning Josia in 2 Koningen 22-23 die grote opruiming houdt, opgevolgd door Joachaz die weer ‘deed wat slecht is in de ogen van de HEER’. (2 Koningen 23 vers 32). Bekering die niet beklijft.

graftombe profeet Nahum in synagoge Al Qosh

graftombe profeet Nahum in synagoge Al Qosh

Nahum is profeet van circa 648-620 voor Christus. Zijn naam betekent trooster. Hij komt uit Elkos, tegenwoordige Al Qosh (alternatieve spellingen: Al-qosh of Alqush) in het noorden van Irak in Koerdisch gebied. Hij komt uit een Hebreeuwse familie die hen tussen 727 en 722 voor Christus door de Assyrische koning Shalmaneser V naar Elkos heeft verbannen. Nahums graf is nog altijd in Al Qosh te bezoeken, hoewel zijn gebeente naar een dichtbij gelegen kerk zijn overgebracht. Zijn graf is voor joden eeuwenlang een pelgrimsoord geweest. Idealiter bracht je tijdens Shavuot een bezoek. Lokaal wordt de maangod Sîn of Siin (“de grootste god”) – oorspronkelijk Nanna – aanbeden, de ouder van Inanna, de Sumerische godin van liefde en oorlog die overigens ook tegenwoordig in de 20e en 21e eeuw expliciet bewonderd wordt.

De HEER duldt niemand naast zich

De HEER is jaloers (Exodus 20:2-5), is verheven boven alle andere (af)goden, hoe hoog mensen die goden en godinnen ook hebben zitten.

“De HEER is een wrekende God, hij duldt niemand naast zich. De HEER is een woedende wreker, de HEER wreekt zich op zijn tegenstanders, hij richt zijn toorn op zijn vijanden. De HEER is geduldig, maar zeer sterk, hij laat nooit iets ongestraft.” (Nahum 1 verzen 2-3).

“De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.” (Nahum 1:7). Voor Israël, Zijn oogappel is er hoop: “Daar, over de bergen, snelt een vreugdebode. Hij kondigt vrede aan. Vier de feesten, Juda, los je geloften in, want nooit meer trekken schurken door je land, ze zijn volledig uitgeroeid. (…) De HEER herstelt het aanzien van Jakob, van Israël, door vernielers vernield, die zijn ranken verwoestten.” (Nahum 2:1, 3).

“Uit hen (Zijn vijanden) is iemand voortgekomen vol kwade plannen tegen de HEER, vol heilloze plannen. (…) Over hem heeft de HEER dit beslist: Jouw naam zal niet voortbestaan, in je tempels vernietig ik de godenbeelden. Ik zal een graf voor je delven, verachtelijk ben je.” (Nahum 1:11, 14).

De ondergang van Nineve voorzegd…en uitgekomen

Nahums profetieën geven concrete aanwijzingen hoe Nineve ten onder zal gaan:

aquaduct in vlakte tussen Al Qosh en Nineve

De Meden onder leiding van Cyaxares en Babylonieërs met Nabopolassar veroverden in 612 voor Christus Nineve. Een speciae eenheid verwoestten het aquaduct van de stad en legden tijdelijk de loop van de Tigris om, zodat de Nineve onder water liep. De muren en huizen van zand en klei stortten in. Wat overbleef werd in brand gestoken. Van 612 voor Christus tot 1845 na Christus was het een vergeten plaats, tot opgravingen restanten van de stad aan het licht brachten.

Het volk dat het licht heeft gezien

In een eeuw tijd was de reputatie van een Grote Opwekking vervangen door die van: “bloedstad, een en al leugen, vol oorlogsbuit, het roven houdt niet op. (…) Je gedraagt je als een hoer, een verleidster ben je, bedreven in toverij, je verkwanselt volken voor je ontuchtige praktijken, en stammen voor je toverkunst.” (Nahum 3:1, 4).

Net zoals Thebe (No-Amon, Thebes) in 660 voor Christus viel, zal Nineve niet beter af zijn (Nahum 3:6-11).

Als je het licht hebt gezien, wandel dan in het licht

“Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.'” (Efeziërs 5:8-14).

Al Qosh is na jaren van joodse invloeden tegenwoordig een thuisbasis voor Assyrische christenen in een gebied, dat ISIS wil controleren. Veel Assyrische christenen zijn gevlucht, omdat ze het geloof in God hoger achtten dan te buigen voor ISIS, anderen weten zich (voorlopig) beschermd. Dan is het staan voor je geloof, de consequenties van vervolging, uitbuiting, afpersing en belasting aanvaarden, een zaak van leven of dood, licht en duisternis, koud of warm zijn.

bidsprinkhaan

bidsprinkhaan

“Je leiders zijn als bidsprinkanen, je ambtenaren als een zwerm vliegen. Op een koude dag zitten ze op de muren, maar zodra de zon schijnt vliegen ze weg, niemand weet waarheen. Waar zijn ze? Je herders slapen, koning van Assyrië, je leiders zitten stil, je volk is verstrooid over de bergen en niemand brengt het bijeen.” (Nahum 3:17-18).

“Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Word wakker, sterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwachts als een dief, op een tijdstip dat u niet kent.” (Openbaring 3:1-3).