Fik Meijer – Paulus – een leven tussen Jeruzalem en Rome

Fik Meijer PaulusFik Meijer verdiepte zich ruim 2 jaar in het leven en de brieven van en over de apostel Paulus. Welbeschouwd niet de grondlegger van het christendom, maar dankzij de veelheid aan Nieuwtestamentische brieven op zijn naam en een groot aandeel in het boek Handelingen der apostelen naast Jezus Christus wel een in het oog springende man. Geroemd en verguisd. Zijn eigenzinnigheid, messcherpe uitlatingen en stellingnames hebben gelovigen en theologen eeuwenlang geïntrigeerd. In veel moderne bijbels staan landkaarten afgedrukt met zijn ‘zendingsreizen’.

Deze reizen vormen de kern van Paulus; een leven tussen Jeruzalem en Rome. Een gedegen monografie, waarbij chronologisch de levensloop en omzwervingen van Paulus verteld worden. Meijer plaatst hem in zijn historische context, haalt bij elke plaats die aangedaan werd om het evangelie te verkondigen geschiedenis, toenmalige status en recente opgravingen erbij. Foto’s van de plaatsen en een middenkatern met (middeleeuwse) schilderwerken rond Paulus’ optreden illustreren de studie.

Anders dan de brieven in zijn geheel te behandelen, worden ze aangehaald op moment van schrijven, krijgen helpers, geloofsgenoten en mensen ter plaatse een plek. Meijer houdt Paulus geworteld in het jodendom en worstelend met zijn wortels in zijn optredens aan de Turkse en Griekse kuststreken en binnenlanden. Met de wonderen of geestesgaven heeft Meijer merkbaar minder op. Net als de kwakzalverij en charlatans laat hij profetieën over Paulus of wonderen door zijn hand dicht tegen menselijk handelen of inleggen door latere auteurs liggen. Met de sterk uiteenlopende interpretaties van Paulus’ woorden en gelopen / gevaren trajecten is het soms ‘verantwoord schipperen’ geblazen, ook voor Meijer. Hij geeft in deze biografie duidelijk aan wanneer hij keuzes maakt of juist minder zeker is van een vertaling of route. Andermaal geeft zo’n boek hoe lastig is een moderne, door jarenlang aanhoren van preken over Paulus’ boodschap gevormde bril af te zetten en weer terug te duiken in de wereld van Grieken en Romeinen uit de eerste eeuw van onze jaartelling. Zo’n 350 pagina’s prima leesbaar achtergrondmateriaal. Lees anders een interview met Fik Meijer en een deel uit het boek online.

Over de auteur

Historicus Fik Meijer volgde zijn middelbareschooltijd aan het Bonaventura College in Leiden. Daarna studeerde hij klassieke talen en oude geschiedenis aan de toenmalige Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1973 op een proefschrift over Catilina. In 1992 werd hij bijzonder hoogleraar Zeegeschiedenis van de Klassieke Oudheid aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 1999 was hij daar gewoon hoogleraar Oude Geschiedenis. In 2007 ging hij met emeritaat. Voorts is hij actief als vertaler en schrijver van geschiedkundige werken.